PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ TRANSPORTOWYCH W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
(NR REF. 14-GK-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku: transport, budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura lub urbanistyka.

c) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

b) Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych.

c) Znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

d) Znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

e) Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

f) Ogólna wiedza w zakresie dokumentów planistycznych obowiązujących w Gminie Miejskiej Kraków.

g) Ogólna wiedza na temat zasad projektowania dróg w obszarze zabudowanym.

h) Ogólna wiedza w zakresie rozwoju systemu transportu w Krakowie. 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

  

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Przygotowanie materiałów niezbędnych do zlecenia opracowań studialnych i koncepcyjnych dla zadań inwestycyjnych oraz ich realizacja.

b) Opracowywanie rozwiązań elementów systemu transportu mających znaczenie w jego funkcjonowaniu ze względu na: właściwą obsługę terenów przyległych, sprawność funkcjonalną ruchu pieszego, kołowego i transportu zbiorowego oraz opiniowanie opracowań w tym zakresie wykonanych przez inne podmioty.

c) Analizowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie systemu transportu.

d) Opracowywanie kompleksowych badań ruchu.

e) Udział w opracowywaniu wytycznych i opiniowaniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.

f) Udział w opracowywaniu wytycznych i opiniowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

g) Opracowywanie prognoz ruchu kołowego i prognoz potrzeb przewozowych w transporcie zbiorowym dla miejskich dokumentów strategicznych, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inwestycji transportowych oraz prowadzenie baz danych w tym zakresie.

h) Opracowywanie prognoz emisji i imisji zanieczyszczeń od źródeł liniowych.

i) Udział w opracowywaniu i aktualizacji programów inwestycyjnych, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej dla strategicznych elementów systemu transportu.

j) Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wynikających z zakresu funkcjonowania Referatu.

k) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, podmiotami gospodarczymi oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych, niezbędnych do zarządzania Gminą Miejską Kraków.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, od 7.30 do 15.30 (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: 31-949 Kraków, Os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 200 złotych brutto do 4 000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność – ewentualne delegacje i szkolenia poza godzinami pracy.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 8 października 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10 października 2019 roku o godz. 10.00 w Sali 303 UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 
Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru