PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO, SPECJALNEGO I PLACÓWEK W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 9-EK-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Obywatelstwo polskie,

  3. Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,

   

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  1) znajomość ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, o finansowaniu zadań oświatowych,

  2) znajomość ustawy – Karta Nauczyciela,

  3) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie,

  4) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym,

  5) znajomość przepisów w zakresie nadzoru nad działalnością samorządowych szkół

  i placówek oraz spraw związanych z zapewnieniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek,

  6) znajomość struktury krakowskiej oświaty,

  7) umiejętność klarownego formułowania myśli,

  8) biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office,

  9) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

   

  *„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru) *„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

   3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

   

  1. Nadzór nad szkołami i placówkami w szczególności dotyczący:

  a) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek,

  b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa

  i higieny pracy uczniów i pracowników szkół i placówek,

  c) formułowania, w wyniku przeprowadzonych kontroli, zaleceń pokontrolnych.

  2. Monitorowanie i korekta sieci w zakresie szkół i placówek.

  3. Analiza sieci szkół i placówek w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania.

  4. Opracowanie i aktualizacja standardów funkcjonowania szkół i placówek w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego.

  5. Opracowywanie zasad zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oraz analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy.

  6. Przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji lub reorganizacji szkół i placówek oraz nadawania im imion.

  7. Nadzór nad realizacją zadań administracyjno-kadrowych związanych z likwidacją lub reorganizacją szkół i placówek.

  8. Organizowanie działań związanych z zapewnieniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół.

  9. Bieżąca weryfikacja danych Systemu Informacji Oświatowej w szkołach i placówkach.

  10. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych

  w samorządowych szkołach i placówkach:

  a) przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, przewodniczenie komisjom egzaminacyjnych,

  b) przygotowywanie decyzji administracyjnych o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli postępowanie przed komisją egzaminacyjną,

  c) prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

  d) rozpatrywanie odwołań nauczycieli samorządowych szkół i placówek od decyzji dyrektora

  o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,

  e) przygotowanie, na podstawie art. 9f ustawy Karta Nauczyciela, nowej decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego tym nauczycielom, którzy w trakcie pracy zawodowej uzyskali wyższy poziom wykształcenia niż określony w dotychczasowym akcie.

  11. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla dyrektorów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

  12. Przygotowywanie projektów ocen cząstkowych pracy dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek.

  13. Udział w pracach zespołów rozpatrujących wnioski dyrektorów szkół i placówek

  o ponowne ustalenie oceny pracy.

  14. Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli szkół i placówek.

  15. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i placówek.

  16. Wydawanie opinii i przygotowywanie wniosków w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oraz odwoływania z tych stanowisk.

  17. Wydawanie poleceń dyrektorom szkół i placówek, dotyczących wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący lub prowadzenia w placówce inwestycji lub remontów – w czasie ferii szkolnych oraz wydawanie zgody na wykorzystanie urlopu uzupełniającego.

  18. Przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i placówek.

  19. Ustalanie wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek.

  20. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi dyrektorów szkół i placówek.

  21. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:

  a) oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,

  b) skarg na pracę dyrektorów szkół i placówek,

  c) powierzania stanowisk dyrektorów szkół i placówek,

  d) reorganizacji, zakładania, likwidacji szkół i placówek,

  e) innych zadań wynikających z bieżącej działalności.

  22. Przygotowywanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej placówce, na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą, do innej szkoły lub placówki.

  23. Wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na nauczycieli zatrudnionych w placówkach obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach/ placówkach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

  24. Występowanie do Referatu Archiwum w Wydziale Organizacji i Nadzoru (archiwum zakładowe) w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego z wnioskiem o udostępnienie akt archiwalnych i na tej podstawie wydanie lub udzielenie odmowy wydania zaświadczeń zainteresowanym o stażu pracy celem przedłożenia ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  25. Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie działania referatu.

  26. Współpraca z Miejskim Centrum Obsługi Oświaty.

  27. Przygotowywanie projektów uchwał RMK oraz zarządzeń PMK.

  28. Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, wnioski RMK oraz interwencje poselskie i senatorskie.

  29. Przygotowywanie opracowań i analiz z zakresu realizowanych zadań.

  30. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.

  31. Załatwianie spraw wynikających z bieżącej korespondencji.

  32. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału, zleconych przez dyrektora Wydziału, jego zastępców, kierownika referatu.

   

  4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

  c) Stanowisko : Referent lub Podinspektor

  d) Miejsce pracy: Wydział Edukacji,

  e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Stachowicza 18,

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 300 zł do 4 000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) możliwość pracy w terenie w przypadku przeprowadzania przeglądów w szkołach i placówkach.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 22 września 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 26 września 2019 roku o godz. 8:00 Sala nr 511 Vp. Budynek UMK przy u. Stachowicza 18 w Krakowie.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru