PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY POWIETRZA W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK (2 etaty)
(NR REF. 3-JP-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

c) Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym

w szczególności ochrony powietrza oraz przepisów wykonawczych dotyczących

ww. zakresu.

b) Znajomość procedury przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia na emisję do powietrza.

c) Umiejętność analizy dokumentacji technicznej m.in. wniosku wymaganego w celu uzyskania decyzji - pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wykresów izolinii stężeń.

d) Umiejętność przygotowywania projektów decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z krótkim uzasadnieniem.

z uwzględnieniem elementów decyzji przewidzianych w Prawie ochrony środowiska oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.

e) Znajomość aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ochrony powietrza oraz działań podejmowanych w Krakowie mających na celu poprawę jakości powietrza.

f) Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

g) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Koordynacja i monitoring działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych zadań wskazanych w Programie ochrony powietrza oraz sprawozdawczość z realizacji tych zadań.

b) Koordynacja i sprawozdawczość z uchwał kierunkowych Rady Miasta Krakowa, dotyczących przyśpieszenia zadań mających na celu poprawę powietrza w Krakowie.

c) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji.

d) Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących przyjmowania zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

e) Prowadzenie postępowań kompensacyjnych (w związku z pozwoleniami na emisję).

f) Przekazywanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami informacji dotyczących źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW.

g) Ustalenie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia.

h) Wydawanie opinii w zakresie ochrony powietrza do postępowań w sprawie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

i) Wydawanie opinii do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

j) Wydawanie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

k) Wydawanie opinii do programów ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu lub ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

l) Wydawanie opinii do projektów aktów prawnych i projektów innych ważnych strategicznie dokumentów.

m) Rozpatrywanie interwencji mieszkańców związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

n) Przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

o) Czynny udział w spotkaniach, konferencjach związanych z ochroną jakości powietrza.

p) Przygotowywanie i obsługa umów (na zakupy, usługi itp.)

q) Analiza ofert i propozycji dotyczących rozwiązań problemu jakości powietrza w Mieście.

r) Opiniowanie i realizacja wniosków obywatelskich.

s) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

t) Realizacja projektów związanych z ochroną powietrza.

u) Współpraca z Biurem Prasowym.

v) Współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska i innymi jednostkami, instytucjami i podmiotami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

w) Współpraca z Radą Programową ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie.

x) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie objętym zakresem czynności.

y) Prowadzenie rejestru spraw.

z) Nadzorowanie aktualizacji procedur zewnętrznych referatu.

aa) Współudział w czynnościach związanych z opracowywaniem, publikowaniem i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent, Podinspektor, Inspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział ds. Jakości Powietrza – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, Al. Powstania Warszawskiego. 10

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 18 sierpnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru