PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU (1 ETAT)
(NR REF. 5-OU-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, z tytułem inżyniera o kierunku automatyka, elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, inżynieria materiałowa lub mechaniczna, górnictwo, energetyka,
 4. min. 3-letni staż pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem,

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. umiejętności z zakresu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (rozdzielnice SZR, UPS i inne),
 2. znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,,
 3. znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,
 4. znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r,
 5. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r,
 6. umiejętność obsługi programów komputerowych m.in. Office, programu kosztorysowego np. ZUZIA, AutoCad lub innych,
 7. wiedza z zakresu sporządzania analiz zużycia mediów,
 8. przygotowanie dokumentacji technicznej, weryfikacja kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych, weryfikacja kosztorysów ofertowych, powykonawczych,
 9. samodzielność pracy oraz własna inicjatywa,
 10. umiejętność organizacji i planowania pracy,
 11. doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora elektryka, kierownika ds. robót elektrycznych lub podobnym
 12. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
 13. uprawnienia techniczne w zakresie prac elektrycznych (E i D).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad stanem instalacji elektrycznych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji remontów oraz wykonywaniu nowych instalacji
 2. uczestnictwo w komisji typowania robót i sporządzaniu protokołów wraz z wytycznymi dotyczącymi remontów, wykonania instalacji elektrycznych, wymiany oświetlenia,
 3. inicjowanie wprowadzenia koniecznych zmian związanych z technologią wykonania oraz ewentualnych zamian materiałów, udział w odbiorach częściowych oraz końcowych robót budowlanych - elektrycznych,
 4. przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonywanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych, weryfikacja kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
 5. przygotowanie wniosków o uzyskanie pozwoleń konserwatorskich i pozwoleń na budowę w zakresie robót elektrycznych, ustalanie zakresu prac elektrycznych oraz przygotowanie wytycznych do opracowywanych projektów technicznych,
 6. udział w przeglądach bieżących, rocznych oraz pięcioletnich stanu technicznego instalacji elektrycznych budynków Urzędu Miasta Krakowa,
 7. opracowywanie harmonogramów zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie prac elektrycznych,
 8. sporządzanie sprawozdań dotyczących bilansowych nośników infrastruktury ciepłowniczej,
 9. prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie analiz zużycia energii elektrycznej i gazu,
 10. udział w posiedzeniach Krakowskiej Grupy Zakupowej oraz w pracach komisji przetargowych.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy, w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko: inspektor,
 4. miejsce pracy: Wydział Obsługi Urzędu,
 5. siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 800 – 4 500 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie

b) dyspozycyjność

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 1 września 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 5 września 2019 roku o godz. 8ºº w Sali Lea UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru