PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓW SPORTOWYCH I WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI UMK (1 etat) WYDZIAŁ SPORTU
(NR REF. 1-SP-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Co najmniej roczny staż pracy.

d) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych:

 art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów Ustawy o Sporcie.

b) Znajomość przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych (DZ. I –IV).

c) Znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych  (DZ. V).

d) Znajomość przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

e) Znajomość przepisów Ustawy o samorządzie gminnym oraz znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa.

f) Znajomość Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.

g) Znajomość przepisów Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

h) Znajomość struktury i zakresu działania Wydziału Sportu.

i) Znajomość  obsługi komputera, pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych.

j) Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub decyzja przyznająca rentę nie wykluczająca pracy na danym stanowisku.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Współorganizowanie oraz organizowanie wydarzeń dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie Miasta oraz udział w akcjach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

b) Tworzenie warunków do kształtowania wśród młodzieży sportowego modelu spędzania  wolnego czasu.

c) Prowadzenie działań w zakresie realizacji programów sportowych, opracowywanie zasad, monitorowanie, kontrola.

d) Określanie trendów realizacji procesów szkolenia i wymiany dobrych praktyk w realizacji zadań związanych z programami sportowymi.

e) Nadzór i kontrola umów zawartych w ramach realizowanych zadań.

f) Przekazywanie istotnych dla środowiska sportowego informacji, materiałów dotyczących organizacji wydarzeń, uroczystości, konkursów, wystaw, turniejów, ofert w ramach zadań prowadzonych przez Wydział.

g) Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyłaniania realizatorów zadań w zakresie realizowanym przez Wydział.

h) Sporządzanie sprawozdań, odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie realizowanych zadań.

i) Aktualizacja informacji na portalach Magiczny Kraków – Oficjalny serwis miejski oraz Biuletyn Informacji Publicznej oraz formułowanie bieżących informacji do mediów w zakresie realizowanych zadań.

j) Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, od 7.30 do 15.30 (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Sportu – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 200 złotych brutto do 3 800 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Brak.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 1 sierpnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 7 sierpnia 2019 roku o godz. 11.00 w Sali 303 UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru