PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK (1 ETAT)
(NR REF. 5-WK-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

a) wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: prawnicze.

c) Staż pracy minimum 3 lata.

d) Spełnienie wymagań  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

b) wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

b) Znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.

c) Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

d) Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków i znajomość przepisów ustawy o petycjach.

e) Umiejętność dokonywania analiz, logicznego myślenia oraz zwięzłego formułowania myśli w formie pisemnej.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie na zasadach i w trybie określonym w obowiązującym Regulaminie kontroli organizacyjno-prawnej postępowań kontrolnych.

b) Sporządzanie pisemnych protokołów z ustaleń przeprowadzanej kontroli.

c) Przygotowanie projektów wystąpień pokontrolnych.

d) Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.

e) Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg, wniosków, petycji i interwencji.

f) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje i interwencje.

g) Przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w sytuacji, gdy wyniki przeprowadzonych kontroli uzasadniają sporządzenie takiego zawiadomienia.

h) Przygotowywanie projektów zawiadomień do właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności uzasadniających popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Inspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Kontroli Wewnętrznej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Bracka 10

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500 zł do 4.300 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność.

b) Możliwość pracy w terenie w siedzibach jednostek kontrolowanych.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 21 lipca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 26 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Portretowej, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 
Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru