PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO UMK (1 etat)
(NR REF. 3-KD-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i)  Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Minimum 4-letni staż pracy w sektorze kultury.

d) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określone dla stanowisk urzędniczych: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

a) Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

b) Ogólna znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie gminy (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Statut Miasta Krakowa).

c) Znajomość przyjętych uchwałami Rady Miasta Krakowa uregulowań Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 oraz Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030.”

d) Orientacja w założeniach krakowskiej polityki związanej ze sferą kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz w obszarze funkcjonowania miejskich instytucji kultury.

e) Komunikatywność, kreatywność i zorientowanie na osiąganie rezultatów.

f)  Biegła znajomość języka angielskiego.

g) Umiejętność tworzenia tekstów, pism, prezentacji w języku polskim i angielskim.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Wsparcie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury w tworzeniu korespondencji związanej z szeroko rozumianą tematyką kultury, dziedzictwa kulturowego i przemysłów kreatywnych, a także prezentacji dla ww. sektorów.

b) Przygotowywanie merytoryczne spotkań (materiały, sprawozdania, raporty).

c) Przygotowywanie tekstów okolicznościowych oraz korespondencji krajowej i zagranicznej Pełnomocnika.

d) Wsparcie organizacyjne działalności Pełnomocnika.

e) Współpraca z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, w zakresie kompetencji Pełnomocnika.

f) Tworzenie archiwum i sprawozdań z działań Pełnomocnika.

g) Współorganizowanie wizyt krajowych i zagranicznych w obszarze działalności Pełnomocnika.

h) Współpraca z sieciami międzynarodowej współpracy i obsługa kontaktów międzynarodowych UMK w obszarze kultury.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Miejsce pracy: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

d) Stanowisko: Główny Specjalista.

e) Lokalizacja: Kraków,  Plac Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w przedziale 3 800 zł – 4 500 zł, dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy z przedziału 5 % - 20 % wynagrodzenia zasadniczego, możliwość przyznania innych składników wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie (udział w spotkaniach i projektach, odbywających się w różnych lokalizacjach na terenie Krakowa, kraju lub za granicą).

b) Dyspozycyjność – wymagana.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 8 lipca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 11 lipca 2019 roku o godz. 9.00 w Sali Portretowej UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru