PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GRODZKIM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W WYDZIALE GEODEZJI UMK (2 ETATY)
(NR REF. 3-GD-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe,

 3. minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji i kartografii,

 4. spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych. 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 2. Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 3. Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 4. Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 5. Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 6. Znajomość zagadnień z zakresu działania Wydziału Geodezji.

 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

 8. Posiadanie geodezyjnych uprawnień zawodowych określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 9. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów w zakresie archiwizacji lub certyfikatu ukończenia szkolenia/kursu w zakresie archiwizacji.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

 2. Naliczanie stosownych opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 3. Klasyfikowanie, gromadzenie, porządkowanie i kwalifikowanie materiałów znajdujących się w zasobie.

 4. Udostępnianie materiałów archiwalnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i innym osobom i instytucjom uprawnionym, sporządzanie odbitek z dokumentów archiwalnych.

 5. Przetwarzanie materiałów do postaci elektronicznej oraz ich zapis w systemie informatycznym.

 6. Nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 7. Tworzenie metadanych opisujących materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 8. Udzielanie informacji w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 9. Inne czynności na podstawie odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw.

 10. Udział w szkoleniach, naradach - okresowa aktualizacja wiedzy i przepisów.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

 3. Stanowisko: Referent lub Podinspektor

 4. Miejsce pracy: Wydział Geodezji – Urząd Miasta Krakowa.

 5. Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Grunwaldzka 8.

 6. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3300 złotych do 4200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

   1. Możliwość pracy w terenie: nie dotyczy

   2. Dyspozycyjność: w godzinach pracy

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 23 czerwca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Dietla UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru