PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE DO REALIZACJI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA KRAKOWA I MJO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 etaty
(NR REF. 5-OR-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. wykształcenie wyższe II stopnia.

Wymagania dodatkowe* (będące przedmiotem oceny podczas testów i rozmowy kwalifikacyjnej):


I.  Wymagania w zakresie organizacji pracy

 1. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, skuteczność w realizacji celów,

 2. Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu w dynamicznie zmieniającym się środowisku

 3. Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków.

 4. Umiejętności projektowania, planowania, organizacji oraz realizacji projektów i zadań w wyznaczonym czasie.

 5. Umiejętność przeprowadzania szkoleń

 

II.  Wymagania w zakresie wiedzy technicznej

 1. Ogólna wiedza w zakresie przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji, w tym szczególnie za pośrednictwem technologii internetowych.

 2. Znajomość przeglądarek internetowych oraz biegłość w formułowaniu składni zapytań dla wyszukiwarek internetowych

 3. Podstawowa znajomość HTML.

 4. Ogólna wiedza w zakresie prowadzenia serwisów WWW.

 5. Znajomość programów do tworzenia grafiki rastrowej oraz umiejętność tworzenia grafik .

 6. Biegłość w obsłudze oprogramowania pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (MS Office Professional).

 7. Znajomość formatów danych zapewniających dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pośrednictwem technologii Internetu

 

3.  Wymagania w zakresie znajomości przepisów prawa

 1. Znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego w Wydziale Organizacji i Nadzoru.

 2. Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 3. Znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 4. Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 5. Znajomość Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Poniżej znajduje się formularz samooceny, którego przesłanie jest konieczne, by zgłoszenie uznane zostało za kompletne.

Plik samooceny należy zapisać na swoim komputerze, wypełnić i załączyć do formularza zgłoszeniowego we wskazanym miejscu.

 

 

*„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru)

*„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.

*wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

 

Do  zakresu obowiązków  wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Tworzenie i aktualizowanie menu, głównych stron oraz budowanie struktury modułów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w Serwisach Systemu Elektronicznych Usług Publicznych Gminy Miejskiej Kraków oraz w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Krakowa.

 2. Koordynowanie i monitorowanie informacji publicznych publikowanych przez komórki organizacyjne UMK i MJO oraz współpraca przy tworzeniu, aktualizowaniu i budowaniu struktury stron podstawowych menu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i MJO

 3. Współpraca z administratorem BIP MK w zakresie budowania struktury BIP MK oraz wdrażania kolejnych modułów informacyjnych.

 4. Prowadzenie konsultacji merytorycznych w zakresie publikacji, nadzór nad właściwym wprowadzeniem danych przez operatorów oraz współpraca z Koordynatorami i Operatorami BIP MK komórek organizacyjnych UMK i Administratorami i Redaktorami MJO,.

 5. Standaryzacja udostępniania informacji publicznych w BIP MK, w tym
  1. budowanie podstawowej struktury BIP MJO w ramach BIP MK, 
  2. wdrażanie BIP MJO nowo powoływanych jednostek,
  3. przydzielanie Administratorom i Redaktorom BIP MJO identyfikatorów, haseł i certyfikatów dostępu do narzędzi edycyjnych umożliwiających publikowanie w BIP MK,
  4. współpraca z kierującymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie nadzoru nad pracą użytkowników i kontrola prawidłowego wykorzystania baz danych.
 6. Opracowywanie analiz pracy komórek organizacyjnych UMK i MJO związanych z publikowaniem informacji w BIP MK.
 7. Przeprowadzania szkoleń dla użytkowników UMK, MJO oraz pozostałych podmiotów z zakresu obsługi aplikacji koordynowanych przez Oddział
 8. Pełnienie funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego aplikacji będących w kompetencjach Oddziału  oraz współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie merytorycznych aspektów wdrażania aplikacji elektronicznego załatwiania spraw.
 9. Koordynowanie realizacji umów dotyczących wdrażania aplikacji informatycznych (budowa, modernizacja oraz współpraca przy realizacji projektów dotyczących rozwiązań informatycznych społeczeństwa informacyjnego).
 10. Prowadzenie korespondencji w sprawach organizacyjnych wynikających ze współpracy Oddziału z komórkami organizacyjnymi UMK i MJO.

 11. Współpraca przy realizacji zadań wynikających z udostępniania informacji publicznych.
 12. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika Oddziału.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

 2. wymiar czasu pracy: 1  etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

 3. stanowisko : Podinspektor/Inspektor

 4. miejsce pracy: Wydział Organizacji i Nadzoru,

 5. siedziba Wydziału: Kraków, ul. Wielopole 17,

 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3500 do 4300 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1. Możliwość pracy w terenie: spotkania w innych lokalizacjach UMK

2. Dyspozycyjność

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 21 lipca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 26 lipca 2019 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej przy ul. Wielopole 17a  w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

Poniżej znajduje się lista plików, których przesłanie jest konieczne, by zgłoszenie uznane zostało za kompletne.
Pliki należy zapisać na swoim komputerze, wypełnić i załączyć do formularza zgłoszeniowego we wskazanym miejscu.


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru