PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI (2 ETATY).
(NR REF. 4-SI-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych. 

b) Udział w naborze mogą wziąć osoby będące obywatelem polskim a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

c) Wykształcenie wyższe. 

d) Staż pracy minimum 1 rok.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny): 

a) Ogólna znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym. 

b) Znajomość zagadnień związanych z planowaniem i zarządzaniem strategicznym, budżetem zadaniowym i kontrolą zarządczą. 

c) Orientacja w zakresie dokumentu „Strategia rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”. 

d) Orientacja w zakresie zagadnień związanych z rozwojem miasta i regionu. 

e) Znajomość programu Excel. 

f) Umiejętność analitycznego myślenia, w tym analizy danych. 

g) Umiejętności klarownego formułowania myśli na piśmie. 

h) Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

i) Doświadczenie zawodowe w przedsięwzięciach/ projektach/ programach z zakresu planowania strategicznego, planowania przestrzennego, urbanistyki. 

j) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku). 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.  

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało: 

a) Wsparcie koordynacji planowania i zarządzania strategicznego, w tym procesu Strategiczny rozwój miasta i monitorowanie realizacji celów strategicznych, poprzez wdrażanie, monitorowanie, ocenę, ewaluację i aktualizację „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” (SRK 2030). 

b) Weryfikacja i nadzór nad powiązaniem budżetu zadaniowego z celami i programami SRK 2030, oraz Dziedzinami zarządzania i Usługami publicznymi we współpracy z Koordynatorami dziedzin i Koordynatorami programów strategicznych w Systemie STRADOM. 

c) Współpraca przy budowaniu i prowadzeniu Banku Informacji o Mieście i Metropolii, w tym definiowanie, gromadzenie i analiza danych, opracowywanie raportów (w tym Raportu o Stanie Gminy i Raportów o Stanie Miasta). Zapewnienie wsparcia metodologicznego dla Koordynatorów dziedzin przy gromadzeniu danych oraz opracowaniu Diagnoz dziedzin zarządzania. 

d) Koordynacja i monitorowanie działań związanych z Krakowskim Obszarem Metropolitalnym oraz współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi UMK. 

e) Współpraca przy prowadzeniu działań z zakresu komunikacji SRK 2030 oraz zarządzania strategicznego. W tym opracowywanie przekazów, tekstów, materiałów komunikacyjnych i promocyjnych oraz zarządzanie treścią internetową w serwisach prowadzonych przez UMK w zakresie kompetencji Oddziału Planowania Strategicznego i Analiz. 

f) Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele i zadania zapisane w Strategii Rozwoju Krakowa.

 

 Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom: 

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony. 

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami). 

c) Stanowisko: podinspektor lub inspektor. 

d) Miejsce pracy: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4. 

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3300 złotych do 4200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony. 

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.  

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku: 

a) Możliwość pracy w terenie: tak 

b) Dyspozycyjność: tak  

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 10 czerwca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru