PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZBIEGÓW EGZEKUCJI W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
(NR REF. 4-EW-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe.
 3. minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z dochodzeniem należności.
 4. Spełnienie pozostałych wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

a) Znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

b) Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

c) Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

d) Znajomość ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dział III wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne)

e) Umiejętność interpretacji ww. przepisów.

f) Umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.

g) Znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD i EXCEL.

h) Doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z dochodzeniem należności.

i) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Przygotowywanie projektów postanowień i innych pism niezbędnych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

b) Udzielanie odpowiedzi, w przewidzianej przez prawo formie i treści oraz terminie, na

złożone przez uczestników postępowań wnioski dotyczące egzekucji administracyjnej.

c) Przygotowywanie projektów pism w sprawie przekazania akt przy zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, przekazanie tytułów wykonawczych wraz z aktami postępowania egzekucyjnego do Sądu Rejonowego, celem rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji.

d) Po rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji, przygotowywanie projektów pism dotyczących przekazania tytułów wykonawczych wraz z aktami postępowania egzekucyjnego, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego lub zgodnie z rozstrzygnięciem ustawowym według przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

e) Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach, w których Prezydent Miasta Krakowa został wyznaczony do łącznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

f) Podział kwoty uzyskanej w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa egzekucji łącznej oraz przekazywanie kwot z wydzielonego rachunku bankowego organu egzekucyjnego.

g) Przygotowywanie projektów podziału kwoty uzyskanej w prowadzonej egzekucji łącznej.

h) Przygotowywanie projektów postanowień w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji łącznej.

i) Przygotowywanie projektów innych postanowień oraz prowadzenie korespondencji z wierzycielami i organami egzekucyjnymi w sprawach dotyczących prowadzenia łącznego postępowania egzekucyjnego.

j) Wymiana korespondencji z wierzycielami i organami egzekucyjnymi.

k) Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie informatycznym.

l) Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

m) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Wydziału, zastępcę Dyrektora Wydziału, Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : młodszy referent, referent lub podinspektor

d) miejsce pracy: Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji,

e) siedziba Wydziału: Kraków, ul. Powstania Warszawskiego 10,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 zł do 3.500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 5 maja 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 9 maja 2019 roku o godz. 9.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

  


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru