PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE / GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INTERPRETACJI I STOSOWANIA PRZEPISÓW O PODATKU VAT W BIURZE DS. PODATKU VAT UMK
(NR REF. 1-BV-2019)

 


Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: prawo.

c) Co najmniej 4 letni staż pracy w zakresie orzecznictwa podatkowego lub interpretacji przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

b) Umiejętność interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

c) Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa.

d) Znajomość ustawy o rachunkowości.

e) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

f) Umiejętność planowania i organizacji pracy, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa w zakresie propozycji rozwiązań w odniesieniu do powierzonych zadań, komunikatywność i umiejętność jasnego formułowania wypowiedzi.

g) Praktyczna umiejętność w zakresie posługiwania się aplikacjami obsługującymi system informacji prawnej oraz wyszukiwania na stronach internetowych orzecznictwa sądowego polskiego i europejskiego oraz orzecznictwa podatkowego dotyczącego stosowania prawa podatkowego.

h) Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń.

i) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:


a) Udzielanie pracownikom Urzędu i Jednostkom Organizacyjnym GMK wyjaśnień

i rekomendacji w zakresie stosowania ustawy oraz przepisów wykonawczych, obowiązujących w zakresie podatku Vat.

b) Kooperacja z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozliczania podatku VAT.

c) Przygotowywanie do Ministra Finansów wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.

d) Występowanie do Głównego Urzędu Statystycznego celem ustalenia właściwego grupowania wyrobu lub usługi wg PKWiU.

e) Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu oraz szkoleń dla jednostek Organizacyjnych GMK w zakresie regulacji dotyczących podatku od towarów i usług.

f) Współpraca z kancelarią podatkową w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług a także przepisów wykonawczych do tej ustawy.

g) Uczestnictwo w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe wobec GMK.

h) Analizowanie interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz orzeczeń sądowych w sprawie podatku VAT, a także wyjaśnień i decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego czy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej wydanych dla GMK.

i) Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych Dyrektora Biura.

j) Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wykonywanych przez Biuro zadań.

k) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski Komisji RMK, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

l) Bieżące śledzenie oraz zapoznawanie się ze zmianami przepisów prawa oraz orzecznictwem sądowym w zakresie podatku VAT.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Główny Specjalista.

d) Miejsce pracy: Biuro ds. Podatku Vat – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, Pl. Na Stawach 1.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym z przedziału 5.000,- do 6.600,- złotych brutto, możliwość przyznania dodatku specjalnego oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy

o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w innych lokalizacjach w związku z przeprowadzanymi szkoleniami.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 7 kwietnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru