PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
(NR REF. 2-JP-2019)

 

PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE PN.: „ WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE”

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ekonomia, budownictwo

c) Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe.

d) Biegła znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych.

e) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym i Ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

b) Znajomość Ustawy o finansach publicznych.

c) Znajomość Ustawy prawo ochrony środowiska.

d) Wiedza merytoryczna z zakresu realizacji zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania, instalacji odnawialnych źródeł energii, ustalania efektu ekologicznego, bilansu cieplnego, termomodernizacji budynków itp.

e) Wiedza na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

f) Doświadczenie w projektowaniu bądź realizacji instalacji związanej z centralnym ogrzewaniem, instalacji odnawialnych źródeł energii bądź w przygotowaniu dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska lub pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym także z funduszy unijnych.

g) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

Realizacja działań związanych z obsługą projektu LIFE :

a) Realizacja działań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w szczególności z ochroną powietrza i ziemi oraz ochroną wód, zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

• przygotowywanie dokumentacji dla ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań w danym roku,

• analiza przedkładanych wniosków o środki na pokrycie kosztów realizacji zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ich opiniowanie oraz opracowywanie propozycji wysokości dofinansowania,

• przekazywanie informacji wnioskodawcom o sposobie rozpatrzenia prośby o dofinansowanie,

• przygotowywanie projektów umów, zleceń i rozliczanie ich wykonania z uwzględnieniem obowiązujących procedur wewnętrznych UMK, w tym pozyskiwanie opinii prawnych oraz kontrasygnat Skarbnika Miasta Krakowa na dokumentach określających zobowiązania finansowe Gminy, dla gminnych i powiatowych zadań ochrony środowiska,

• analiza i weryfikacja kosztorysów, przedmiarów robót, kalkulacji kosztów, harmonogramów rzeczowo-finansowych i innych dokumentów będących podstawą realizacji i rozliczania dofinansowywanych zadań,

• przeprowadzanie kontroli zgodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym oraz przeprowadzanie badań i czynności kontrolnych w zakresie wykonania zobowiązań umownych (kontrole, oględziny w terenie),

• opracowywanie projektów wniosków pozwalających na pozyskanie środków zewnętrznych, w tym także z funduszy unijnych,

• wprowadzanie danych z umowy do podsystemu GRU (Generalnego Rejestru Umów i Zleceń) oraz z dokumentów finansowych do podsystemu WYBUD.

b) Wprowadzanie i aktualizacja danych w Miejskiej Prezentacji Internetowej w obrębie stron związanych z realizacją Programów z zakresu ochrony środowiska.

c) Nadzorowanie aktualności procedur zewnętrznych, w tym dokonywanie kwartalnego ich przeglądu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony do 31 grudnia 2019 roku celem zapewnienia obsługi projektu, tak aby zaspokojone zostały potrzeby w zakresie wynikającym z Programu Ochrony Powietrza.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział ds. Jakości Powietrza – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, Al. Powstania Warszawskiego. 10

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: obsługa indywidualnych wizyt w miejscu planowanych inwestycji.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 28 marca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 4 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru