PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ NIEPROCESOWYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (1 ETAT)
(NR REF. 1-AU-2019)

 


 

Oferujemy: 

a) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

b) możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

c) zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

d) ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

e) dostęp do najnowszych technologii,

f) terminowo wypłacane wynagrodzenie,

g) pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

h) dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

i) zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe techniczne: architektura, budownictwo lądowe, 

c) pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy prawo budowlane,

b) znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

d) znajomość przepisów wykonawczych oraz w odniesieniu do pozwoleń na budowę, przepisów odrębnych w zakresie działania Wydziału, rozumienie treści przepisów,

e) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej (rozpoznawanie i znajomość dokumentów, sposób dokonywania analizy, kojarzenia faktów, wyciągania wniosków, logiczne myślenie – analiza i synteza),

f) umiejętność interpretacji przepisów wykonawczych w zakresie działania Wydziału,

g) odporność na stres, umiejętność komunikacji interpersonalnej – rozmowy z trudnym klientem, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) prowadzenie postępowania i sporządzanie projektów decyzji:

- sprzeciwu w przypadku nie uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów zgłoszenia,

- sprzeciwu w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy wykonania robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

- sprzeciwu w sytuacji, gdy zgłoszenie narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,

- sprzeciwu w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy budowy obiektu tymczasowego w miejscu w którym obiekt istnieje,

- sprzeciwu nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę,

- sprzeciwu, w przypadku nie uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania,

- sprzeciwu, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę,

- sprzeciwu, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- sprzeciwu, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń dla terenów sąsiednich,

b) przyjmowanie zgłoszenia budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

c) przyjmowanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

d) przyjmowanie zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

e) wydawanie postanowień nakładających na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów,

f) wydawanie na wniosek zainteresowanych zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalne,

g) wydawanie zaświadczeń w sprawach wynikających z prowadzonej przez Referat Postępowań Nieprocesowych, ewidencji, rejestrów, bądź z innych danych znajdujących się w posiadaniu Wydziału,

h) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego Zastępcę oraz Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Referent lub Podinspektor,

d) miejsce pracy: Wydział Architektury i Urbanistyki,

e) siedziba Wydziału: Kraków, ul. Rynek Podgórski 1,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze (wraz z dodatkiem funkcyjnym) z przedziału 3200 zł do 3700 zł złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie,

b) dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 10 marca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 14 marca 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru