PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŻŁOBKÓW W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
(NR REF. 1-SZ-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Co najmniej 6-miesięczny staż pracy w administracji publicznej.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

b) Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

c) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

d) Znajomość Statutu Miasta Krakowa.

e) Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal,

w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

f) Znajomość ustawy o finansach publicznych.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami.

b) Przygotowywanie analiz i opinii dotyczących organizacji opieki nad dzieckiem

w wieku do lat 3.

c) Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Prezydenta Miasta Krakowa, opinii, stanowisk oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym organizacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

d) Współpraca z różnymi instytucjami w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami.

e) Przeprowadzanie kontroli i postępowań wyjaśniających związanych z nadzorem nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami.

f) Prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących skarg i wniosków, związanych

z działalnością żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

g) Prowadzenie czynności związanych z wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

h) Prowadzenie czynności związanych z wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego

z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wydawanie decyzji administracyjnych).

i) Praca związana z wdrażaniem systemu SEUP w zakresie dotyczącym żłobków

i klubów dziecięcych.

j) Praca w systemie WYBUD/GRU w zakresie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych.

k) Wprowadzanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju informacji o prowadzeniu przez podmiot działalności regulowanej (w zakresie działalności regulowanej związanej z opieką nad dziećmi do lat 3).

l) Przygotowywanie naboru wniosków o dotacje oraz przygotowania i rozliczanie umów

o udzielenie dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

m) Prowadzenie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach powierzonych zadań, w tym prawidłowy obieg, ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Czerwieńskiego 16.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 4 marca 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 9.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru