PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERATACH STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU I ZEZWOLEŃ W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 2 ETATY WYDZIAŁ MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU
(NR REF. 1-IR-2019)

 

Oferujemy:

 

a) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

b) możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

c) zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

d) ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

e) dostęp do najnowszych technologii,

f) terminowo wypłacane wynagrodzenie,

g) pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

h) dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

i) zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe,

c) prawo jazdy kategorii B,

d) pozostałe wymagania z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określone dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

a) znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,

b) znajomość ustawy o drogach publicznych,

c) znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

d) znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

e) znajomość prawa miejscowego GMK (Statut Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Statut Zarządu Transportu Publicznego, Uchwała o strefie płatnego parkowania), aspekty funkcji zarządzającego ruchem, zarządzającego drogą,

f) wiedza z zakresu inżynierii ruchu drogowego,

g) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,

h) umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, umiejętność jednoznacznego formułowania myśli w mowie i pracy w zespole, odporność na stres oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) rozpatrywanie wniosków osób prywatnych, instytucji oraz podmiotów zewnętrznych i współpracujących z zarządzającym ruchem (Wydziałem), w tym interpelacji i skarg,

b) przygotowywanie projektów pism, decyzji, zleceń projektów organizacji ruchu,

c) rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian stałej i czasowej organizacji ruchu,

d) wydawanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

e) uczestnictwo w spotkaniach i naradach w zakresie kompetencji Wydziału,

f) rozpatrywanie i przygotowywanie zatwierdzeń projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,

g) analizowanie oddziaływania rozwiązań przyjętych w projektach stałej i czasowej organizacji ruchu na bezpieczeństwo i płynność ruchu,

h) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

i) opracowywanie projektów organizacji ruchu,

j) wydawanie wytycznych z zakresu inżynierii ruchu drogowego,

k) współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, zarządem dróg, Policją oraz innymi podmiotami i organami w zakresie spraw dotyczących organizacji ruchu.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Referent lub Podinspektor,

d) miejsce pracy: Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu,

e) siedziba Wydziału: Kraków, ul. Wielopole 1,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze (wraz z dodatkiem funkcyjnym) z przedziału 3200 zł do 3700 zł złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie,

b) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

c) dyspozycyjność.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 24 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 28 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru