PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI NORMATYWNYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU 1 - ETAT URZĘDNICZE W REFERACIE REGULACJI NORMATYWNYCH W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU 1 - ETAT
(NR REF. 4-OR-2019)

 

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 2. możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

 3. zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

 4. ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

 5. dostęp do najnowszych technologii,

 6. terminowo wypłacane wynagrodzenie,

 7. pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

 8. dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

 9. zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

   

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

         

           Wymagania niezbędne (formalne):

 1. osoba będąca obywatelem polskim a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. wykształcenie wyższe: prawo lub administracja,

 3. minimum półroczny staż pracy w urzędach administracji publicznej,

 4. pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

   

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału  w prowadzonym postępowaniu.

   

  Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 2. znajomość  Statutu Miasta Krakowa,

 3. znajomość zasad techniki prawodawczej,

 4. znajomość ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych,

 5. wiedza o strukturze Gminy Miejskiej Kraków i Urzędu Miasta Krakowa,

 6. umiejętność interpretacji i analizy przepisów prawnych,

 7. umiejętność komunikacji interpersonalnej,

 8. odporność na stres.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

*„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru)

*„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.

*wykształcenie - w oparciu o przepisy  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

 

Zakres obowiązków  wykonywanych na stanowisku:

1.  Prowadzenie centralnych rejestrów, przekazywanie do realizacji następujących aktów kierowania: zarządzeń PMK, opinii PMK, upoważnień PMK, pełnomocnictw PMK, poleceń   służbowych PMK, poleceń służbowych DM.

2.  Prowadzenie rejestru upoważnień, na podstawie których pracownicy UMK podpisują decyzje administracyjne oraz innych rejestrów, na polecenie kierownictwa Wydziału.

3. Weryfikacja formalna i merytoryczna opracowywanych przez wydziały i MJO projektów aktów kierowania wymienionych w pkt.1 w szczególności:

- analiza zgodności projektowanych zapisów z innymi przepisami obowiązujących w Gminie aktów prawnych, celem wyeliminowania ewentualnych rozbieżności merytorycznych,

- analiza projektowanych zapisów w kontekście ewentualnych potrzeb dokonania zmian w przepisach innych obowiązujących w Gminie aktów prawnych.

4.  Opracowywanie w zakresie wskazanym przez DM projektów aktów kierowania.

5.  Koordynacja i nadzór nad przygotowywaniem przez wydziały i MJO projektów opinii PMK do projektów uchwał RMK.

6.  Przekazywanie właściwym wydziałom oraz MJO opinii komisji RMK, dotyczących projektów uchwał RMK.

7.  Koordynacja pracy wydziałów i MJO w zakresie przygotowania proponowanego przez PMK porządku obrad sesji RMK.

8.  Przygotowywanie pod podpis SMK wniosków o wprowadzenie pod obrady RMK projektów uchwał i przekazywanie ich Przewodniczącemu RMK.

9.  Koordynacja działań związanych z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Małopolskiego i uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wezwaniami do usunięcia naruszenia prawa, w zakresie zarządzeń PMK.

10. Bieżąca analiza obowiązujących przepisów prawa z zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności dotyczących regulacji zawartych w aktach kierowania wymienionych w pkt.1 i przekazywanie odpowiedniej informacji właściwym wydziałom i MJO.

11. Koordynacja działań związanych z przygotowaniem w imieniu PMK stanowisk, opinii, projektów zmian dotyczących projektów uchwał RMK mających charakter ustrojowy, o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania Miasta Krakowa a w przypadku wystąpienia

takiej potrzeby, w związku z dokonaną analizą lub poleceniem kierownictwa Wydziału, opracowywanie projektów takich dokumentów i inicjowanie ich procedowania.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

 2. wymiar czasu pracy: 1  etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

 3. stanowisko : Podinspektor/Inspektor,

 4. miejsce pracy: Wydział Organizacji i Nadzoru,

 5. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze (wraz z dodatkiem funkcyjnym) z przedziału 3000 do 4000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

 6. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. siedziba Wydziału: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4,

 2. możliwość pracy w terenie: nie,

 3. dyspozycyjność: tak.

   

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 24 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 28 lutego  2019 roku o godz. 10.00 w Sali Dietla przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru