PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I PROGRAMOWYCH W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK (1 ETAT)
(NR REF. 1-SI-2019)

 

1. Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

2. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Doświadczenie zawodowe : minimum 3 lata.

d) Pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych. 

 art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dział I - V).

b) Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych (Dział I - IV).

c) Znajomość ustawy o finansach publicznych (Dział V).

d) Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dział 1 - 5).

e) Znajomość ustawy prawo budowlane.

f) Znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Rozdział 1 - 3).

g) Znajomość programu inwestycyjnego na terenie Miasta Krakowa (planowane

i realizowane inwestycje).

h) Znajomość etapów procesu inwestycyjnego.

i) Znajomość procesu tworzenia budżetu i WPF Gminy.

j) Praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel.

k) Znajomość zakresu działania Wydziału Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji w szczególności Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Programowych.

l) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

4. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

Prowadzenie spraw związanych z zakresem działania Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Programowych (SI-03):

a) Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic zgodnie z Zarządzeniem Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2016r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa.

b) Analiza i weryfikacja Wniosków Inwestycyjnych oraz opracowanie na ich podstawie, a także na podstawie zaktualizowanych planów zadań, wniosków o zmianę WPF oraz złożonych list rankingowych, zestawień wnioskowanych Inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, proponowanych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (zwanej dalej WPF) i do projektu budżetu Miasta Krakowa.

c) Weryfikacja danych w Systemie, w tym zakresów rzeczowych rocznych oraz całkowitych, etapów, kamieni milowych, źródeł finansowania oraz faz procesu inwestycyjnego i zapewnienie ich spójności i aktualności dla Inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, będących podstawą opracowania raportów i załączników do projektu budżetu Miasta Krakowa i projektu WPF oraz autopoprawki do budżetu Miasta Krakowa i do WPF.

d) Bieżący nadzór oraz monitorowanie, w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z Instrukcją planowania i monitorowania realizacji inwestycji, inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, ujętych w WPF i budżecie Miasta Krakowa.

e) Sporządzanie cyklicznych informacji na temat realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic obejmujących:

- prognozy stopnia wykonania budżetu Miasta Krakowa,

- ryzyka i problemy,

- informację o realizacji poszczególnych zadań lub etapów zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.

f) Weryfikacja poprawności danych przekazywanych przez Jednostki Realizujące, służących planowaniu i monitorowaniu inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, w szczególności zapewnienie bieżącej aktualności Kamieni milowych dotyczących zadań inwestycyjnych.

g) Opracowywanie materiałów do półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji, ujętych w budżecie Miasta Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem wartości mierników i wskaźników obrazujących zmianę stanu infrastruktury miejskiej dla wszystkich zakończonych zadań inwestycyjnych strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.

h) Opracowywanie materiałów dot. przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic ujętych w WPF, do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze.

i) Udział w naradach koordynacyjnych i radach budowy dotyczących Inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.

j) Przygotowywanie materiałów dotyczących inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic na narady inwestycyjne z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa.

k) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi opracowującymi materiały stanowiące podstawę ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych na realizację inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.

l) Weryfikacja w STRADOM i generowanie z Systemu – we współpracy z SI-04 - materiałów i załączników do projektów uchwał w sprawie zmian w WPF.

m) Opracowywanie i aktualizacja zarządzeń, instrukcji dotyczących pracy Wydziału.

 

5. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3000 złotych do 3500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

6. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

brak

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 22 lutego 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 26 lutego 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru