PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO Podinspektor/Inspektor (w rozumieniu obowiązującej w Urzędzie Miasta Krakowa metodyki zarządzania projektami – Kierownik Projektu) WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
(NR REF. 1-OR-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

-

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) osoba będąca obywatelem polskim a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wykształcenie wyższe,

c) znajomość metodyki zarządzania projektami, potwierdzona certyfikatem (np. PRINCE 2 Foundation),

d) pozostałe wymagania określone w  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

b) znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 na poziomie zaawansowanym,

c) Certyfikat PRINCE 2 Practitioner,

d) doświadczenie w samodzielnym kierowaniu projektem, potwierdzone referencjami,

e) umiejętność rozwiązywania problemów w projektach,

f) znajomość standardu zarządzania ryzykiem MoR (Management of Risk),

g) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

h) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

Kierownik Projektu posiada uprawnienia do bieżącego prowadzenia projektu w imieniu Komitetu Sterującego i w ramach ograniczeń, określonych przez ten Komitet. 

Zadania:

a) opracowanie Karty projektu i przedstawienie jej do zatwierdzenia,

b) opracowanie DIP i przedstawienie jej do zatwierdzenia, w tym uzgodnienie Planu zarządzania zasobami i uzyskanie formalnych zgód przełożonych członków zespołu projektowego,

c) opracowanie wymaganych metodyką dokumentów i rejestrów,

d) operacyjne zarządzanie projektem w szczególności: zarządzanie zagadnieniami, ryzykiem, jakością produktów,

e) rzetelne i terminowe wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu (zarządzanie Grupami Zadań: zezwalanie, przeglądanie, odbieranie),

f) bieżące dokumentowanie przebiegu realizacji projektu w aplikacji SZP,

g) zapewnienie odpowiedniej komunikacji (wewnątrz i na zewnątrz projektu),

h) raportowanie i eskalacje do KS zgodnie z zasadami zarządzania projektem (przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komitetu Sterującego),

i) pełnienie roli przełożonego w stosunku do Członków Zespołu projektowego – w zakresie zadań związanych z realizacją projektu (może zapraszać do udziału w pracach osoby

z UMK, które nie zostały powołane poleceniem służbowym – po uzyskaniu zgody przełożonych tych osób),

j) podejmowanie wiążących decyzji związanych z realizacją projektu i znajdujących się w zakresie posiadanych tolerancji,

k) realizacja procedur wymaganych w ramach planowania, monitorowania i rozliczania projektu (w tym; nadzór nad przygotowaniem wniosku o płatność, protokołów odbioru),

l) delegowanie członkom zespołu zadań oraz uprawnień do bezpośrednich uzgodnień

z pozostałymi członkami zespołu (również z Wykonawcą zewnętrznym),

m) zarządzanie zasobami projektowymi – w tym przydzielanie zadań członkom zespołu projektowego i monitorowanie ich realizacji. Organizacja spotkań zespołu projektowego,

n) aktualizacja harmonogramu,

o) pozyskiwanie informacji o postępach prac. Weryfikacja poprawności i kompletności raportów od Członków zespołu (Raportów z Punktów Kontrolnych od Kierowników Zespołów, jeśli zostali powołani),

p) raportowanie do KS,

q) aktualizacja DIP,

r) współpraca ze Specjalistą ds. SZP.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Podinspektor/Inspektor (w rozumieniu obowiązującej w Urzędzie Miasta Krakowa metodyki zarządzania projektami – Kierownik Projektu),

d) miejsce pracy: Wydział Organizacji i Nadzoru,

e) siedziba Wydziału: Kraków, ul. Wielopole 17,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze (wraz z dodatkiem funkcyjnym)

z przedziału 3000 do 4000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę

w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą

z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) brak

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 14 stycznia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 stycznia 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


    
Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru