PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
(NR REF. 15-JP-2018)

 

PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE PN.: „ WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE”

 

 

ZATRUDNIENIE NA CZAS ZASTĘPSTWA

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

• Wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska, ekonomii, budownictwa.

• Co najmniej 6- miesięczne doświadczenie zawodowe.

• Biegła znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• Znajomość zagadnień samorządu gminnego oraz Ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

• Znajomość ustawy prawo ochrony środowiska,

• Znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Krakowie;,

• Wiedza na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa;

• Wiedza na temat Projektu LIFE - pn.: „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze";

• Gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

• Elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie, komunikatywność, samodzielność działania oraz umiejętności planowania i zarządzania pracą oraz czasem,

• Doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, potwierdzone stosownym zaświadczeniem,

• Doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie potwierdzone stosownym zaświadczeniem,

• Ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, potwierdzone stosownymi zaświadczeniami,

• Roczne doświadczenie w jednostkach samorządowych lub w instytucjach powołanych do ochrony środowiska,

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

Realizacja działań związanych z obsługą projektu LIFE :

 

• udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),

• pomoc w wypełnieniu wniosku o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania,

• obsługa indywidualnych wizyt w miejscu planowanych inwestycji podczas których zostaną określone potrzeby cieplne wnioskowanej nieruchomości oraz przedstawione możliwości doboru systemu grzewczego z uwzględnieniem przesłanek ekonomicznych i komfortu cieplnego,

• prowadzenie edukacji mieszkańców, uczestnictwo w spotkaniach w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,

• stała współpraca z Zespołem Zarządzającym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Centrum Kompetencji w zakresie realizacji projektu,

• przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM,

• zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych - stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,

• współpraca i komunikowanie się z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi UMK celem prawidłowej realizacji projektu,

• stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,

• udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla Eko-doradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM,

Realizacja powyższych zadań będzie związana z obsługą urządzeń biurowych oraz urządzeń specjalistycznych (kamera termowizyjna, pyłomierz)

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Umowa o pracę zawierana jest na czas zastępstwa, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 roku celem wzmocnienia realizacji zadań służących wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

• Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

• Miejsce pracy: Wydział ds. Jakości Powietrza - Urząd Miasta Krakowa.

• Siedziba Wydziału: Kraków, Aleja Powstania Warszawskiego 10.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie

o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

 

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

• Możliwość pracy w terenie: obsługa indywidualnych wizyt w miejscu planowanych inwestycji, uczestnictwo w piknikach edukacyjnych organizowanych w terenie.

• Dyspozycyjność: możliwość uczestnictwa w piknikach organizowanych dla mieszkańców również w weekendy.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe. - Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 1 stycznia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 10 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów niezbędnych(formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru