PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY POWIETRZA W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK (2 etaty)
(NR REF. 13-JP-2018)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

•       Wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym w szczególności ochrony powietrza oraz przepisów wykonawczych dotyczących ww. zakresu.

• Znajomość procedury przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia na emisję do powietrza.

• Umiejętność analizy dokumentacji technicznej m.in. wniosku wymaganego w celu uzyskania decyzji - pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wykresów izolinii stężeń.

• Umiejętność przygotowywania projektów decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z krótkim uzasadnieniem, z uwzględnieniem elementów decyzji przewidzianych w Prawie ochrony środowiska oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.

• Znajomość aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków

w zakresie ochrony powietrza oraz działań podejmowanych w Krakowie mających na celu poprawę jakości powietrza.

• Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

• Koordynacja i monitoring działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych zadań wskazanych w Programie ochrony powietrza oraz sprawozdawczość z realizacji tych zadań.

• Koordynacja i sprawozdawczość z uchwał kierunkowych Rady Miasta Krakowa, dotyczących przyśpieszenia zadań mających na celu poprawę jakości powietrza w Krakowie.

• Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji.

• Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących przyjmowania zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

• Prowadzenie postępowań kompensacyjnych (w związku z pozwoleniami na emisję).

• Ustalenie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia.

• Wydawanie opinii w zakresie ochrony powietrza do postępowań w sprawie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

• Wydawanie opinii do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

• Wydawanie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

• Wydawanie opinii do programów ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu lub ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

• Wydawanie opinii do projektów aktów prawnych i projektów innych ważnych strategicznie dokumentów.

• Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

• Rozpatrywanie interwencji mieszkańców związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

• Przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

• Czynny udział w spotkaniach, konferencjach związanych z ochroną jakości powietrza.

• Przygotowywanie i obsługa umów (na zakupy, usługi itp.)

• Opiniowanie i realizacja wniosków obywatelskich.

• Analiza ofert i propozycji dotyczących rozwiązań problemu jakości powietrza w Mieście.

• Realizacja projektów związanych z ochroną powietrza.

• Współpraca z Biurem Prasowym.

• Współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie i innymi jednostkami, instytucjami i podmiotami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

• Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie objętym zakresem czynności.

• Prowadzenie rejestru spraw.

• Nadzorowanie aktualizacji procedur zewnętrznych referatu.

• Współudział w czynnościach związanych z opracowywaniem, publikowaniem i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy .W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

• Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

• Miejsce pracy: Wydział ds. Jakości Powietrza - Urząd Miasta Krakowa.

• Siedziba Wydziału: Kraków, Aleja Powstania Warszawskiego 10.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie

o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

• Możliwość pracy w terenie: kontrole w zakresie ochrony powietrza.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe. - Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 1 stycznia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 10 stycznia 2019 roku o godz. 8:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów niezbędnych(formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy P.Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru