PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA W KRAKOWIE
(NR REF. 1-ZDMK-2018)

 

Oferujemy:

Możliwość rozwoju zawodowego,

Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,

Dostęp do najnowszych technologii,

Terminowo wypłacane wynagrodzenie,

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- Wymagania niezbędne (formalne):

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe: zarządzanie, ekonomia, prawo, inżynieria lądowa o specjalności budownictwo lub transport,

3) minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5 lat na stanowiskach kierowniczych w jednostkach administracji publicznej lub spółkach z udziałem Gminy/Skarbu Państwa,

4) pozostałe wymagania określone dla kierowniczych stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) przedstawienie koncepcji pracy na stanowisku dyrektora ZDMK zawierającej organizacyjne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności jednostki,

2) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o drogach publicznych oraz znajomość zagadnień Strategii Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”,

3) znajomość ustaw samorządowych i przepisów prawa pracy w tym w szczególności ustawy o pracownikach samorządowych,

4) ogólna znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,

5) umiejętności w zakresie zarządzania personelem, planowania i organizacji pracy oraz delegowania obowiązków, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, umiejętność podejmowania decyzji, myślenia strategicznego, umiejętności negocjacyjne, odporność na stres.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

Nadzorowanie i koordynowanie zadań wynikających ze Statutu Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Przedmiotem działalności ZDMK jest organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie wszystkich spraw, w zakresie nie powierzonym do realizacji innym miejskim jednostkom organizacyjnym, komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa lub podmiotom, związanych z:

1) pełnieniem funkcji zarządu dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz dróg wewnętrznych, położonych na terenach posiadających uregulowany stan prawny, stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,

2) zarządzaniem działkami położonymi na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oznaczonymi symbolem „dr” w operacie ewidencji gruntów,

3) sprawowaniem zarządu gruntami w pasie drogowym dróg publicznych oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki tymi gruntami w granicach określonych ustawą o drogach publicznych, a także koordynowanie gospodarowania innymi nieruchomościami nabytymi na potrzeby zarządzania drogami,

4) utrzymaniem ścieżek i szlaków rowerowych oraz infrastruktury rowerowej,

5) realizacją zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, w szczególności umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych, oświetlenia, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

6) zarządzaniem oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych oraz oświetleniem dróg, a także terenów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, a także iluminacją wybranych elementów krajobrazu miasta,

7) zarządzaniem obiektami inżynierskimi, tunelami oraz obiektami kubaturowymi położonymi w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych, pozostających w zarządzie ZDMK oraz innymi elementami i obiektami przekazanymi w zarząd zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa,

8) organizowaniem utrzymania otwartego systemu odwodnienia miasta oraz ochroną przeciwpowodziową wraz z utrzymaniem, modernizacją i wyposażeniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

9) zapewnieniem wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

10) zapewnieniem obsługi zadań związanych z poborem opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych usytuowanych w strefie płatnego parkowania,

11) okolicznościową dekoracją miasta,

12) wykonywaniem zadań na rzecz obronności kraju oraz udział w akcjach prowadzonych w ramach zarządzania kryzysowego i ochroną ludności, w tym znakowania obszarów nieposiadających zarządcy, a dotkniętych chorobą zakaźną zwierząt,

13) podejmowaniem działań w zakresie ochrony przestrzeni pasa drogowego oraz nieruchomości pozostających we władaniu ZDMK,

14) budową pomników, kapliczek i miejsc pamięci narodowej usytuowanych w pasach drogowych dróg publicznych,

15) inicjowaniem pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań gminy,

16) zarządzanie zielenią położoną na gruntach w pasie drogowym dróg publicznych,

17) utrzymaniem urządzeń monitoringu dróg oraz tablic informacyjnych,

18) wypełnianiem funkcji realizatora dla zadań powierzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa,

19) zarządzaniem infrastrukturą tramwajową,

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

2) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo /w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami/,

3) miejsce pracy: Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie,

4) stanowisko : Dyrektor,

5) lokalizacja: Kraków, ul. Centralna 53

6) wynagrodzenie miesięczne brutto w następujących składnikach:

 wynagrodzenie zasadnicze do wysokości 11.000 zł, dodatek funkcyjny do wysokości 4.500 zł, dodatek za wysługę lat zgodnie z Zarządzeniem Nr 2835/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ich zastępców,

7) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1) możliwa praca w terenie,

2) dyspozycyjność dla zapewnienia właściwej realizacji zadań jednostki.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

1) formularz zgłoszeniowy,

2) dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3)dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe – oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej w terminie do dnia 16 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

O spełnieniu niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Osoby, które zostaną powiadomione o pozytywnym zaliczeniu testów są zobowiązane do przesłania w terminie do 19 grudnia 2018 roku na adres e-mailowy: Jolanta.Goral-Madej@um.krakow.pl, pisemnej koncepcji pracy na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru