PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
(NR REF. 6-KM-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 • Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 • Wykształcenie wyższe.

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  - Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

   

  a) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  b) Znajomość obowiązujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności rozdziałów dot. rejestracji pojazdów oraz wyrejestrowania pojazdów.

  c) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

  d) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

  e) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

  f) Znajomość w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.

  g) Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

  h) Znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.

  i) Odporność na stres i zdolność do pracy pod presją klientów.

  j) Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.

  k) Umiejętność podejmowania decyzji, kreatywność i własna inicjatywa.

  l) Referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia – jeżeli były wydane.

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   

  a) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wyrejestrowania i rejestracji pojazdów.

  b) Konsultowanie spraw z zakresu procedury administracyjnej.

  c) Konsultowanie projektów decyzji i postanowień pod względem merytorycznym i formalnym.

  d) Monitorowanie orzecznictwa administracyjnego oraz przedstawienie stosownych wniosków w zakresie związanym z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

  e) Przygotowanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawach dotyczących działania wydziału.

  f) Użytkowanie systemów POJAZD oraz aplikacji do rejestrowania czasu pracy RCP.

  g) Opracowanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych na stanowisku spraw.

  h) Prowadzenie korespondencji w sprawach rejestracji i wyrejestrowań pojazdów oraz wykonywanie czynności związanych ze współpracą z innymi urzędami oraz organami ścigania.

  i) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

   

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  • Miejsce pracy: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców– Urząd Miasta Krakowa.

  • Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

   

   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

   

  a) formularz zgłoszeniowy,

  b) dokument potwierdzający tożsamość,

  c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

  d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

  e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

   

  pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

  drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

  trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 9 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 13 grudnia 2018 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej UMK przy os. Zgody 2 w Krakowie.

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru