PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REFERAT PRZETARGÓW I ZAMIAN W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 16-GS-2018)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe: prawnicze.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.

• Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

• Znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.

• Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

• Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

• Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

• Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska.

• Ukończone studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości lub posiadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

• Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Prowadzenie postępowań zmierzających do nabycia w trybie zamiany nieruchomości lub ich części, w związku z zakładaniem infrastruktury technicznej z uwagi na niemożność korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem.

• Prowadzenie postępowań dotyczących zamiany nieruchomości lub ich części pomiędzy Gminą Miejską Kraków a osobami fizycznymi lub prawnymi w sprawach nie związanych z realizacją inwestycji strategicznych oraz przyszłych inwestycji programowych.

• Prowadzenie postępowań dotyczących zamiany nieruchomości lub ich części pomiędzy Gminą Miejską Kraków a jednostkami samorządu terytorialnego lub Skarbem Państwa.

• Przygotowanie projektów wystąpień do Ministra Finansów w sprawach dotyczących stosowania ustawy o podatku od towarów i usług z zakresu działania Referatu.

• Przygotowywanie wystąpień do wnioskodawców i stron postępowania o uzupełnienie wniosku wymaganymi do sprawy dokumentami, złożenie wyjaśnień i zajęcie stanowiska.

• Przygotowywanie wystąpień o opinie i informacje do innych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i instytucji.

• Badanie treści ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza odnośnie ujawnionego w nich stanu własności oraz wcześniejszych wpisów dotyczących poprzednich właścicieli i przeprowadzanie analizy zawartych w aktach ksiąg wieczystych dokumentów.

• Przygotowywanie wniosków do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza Wydziału Ksiąg Wieczystych o poświadczenie prawa własności, ujawnienie obciążeń hipotecznych, wprowadzenie zmian w księgach wieczystych i inne.

• Przygotowywanie wystąpień do Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Archiwum Państwowego o udostępnienie akt archiwalnych.

• Uzyskiwanie dokumentacji geodezyjnej - map, wykazów zmian gruntowych, wypisów z ewidencji gruntów z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa lub innych jednostek geodezyjnych.

• Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla zlecenia rzeczoznawcom majątkowym opracowania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

• Prowadzenie negocjacji cen z właścicielami nabywanych w trybie zamiany nieruchomości.

• Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących postępowań objętych zakresem działania referatu.

• Przygotowywanie wniosków o wypłatę należności dla osób fizycznych i prawnych w przypadku nie ekwiwalentnych zamian nieruchomości.

• Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy, powiatu w związku z prowadzonymi sprawami.

• Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków zawartych umów.

• Opracowywanie sprawozdań z realizowanych zadań.

• Przeprowadzanie wizji w terenie.

• Udzielanie informacji i wyjaśnień stronom.

• Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko: Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe - Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 9 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 13 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru