PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI ZASOBU W WYDZIALE GEODEZJI UMK (5 ETATÓW)
(NR REF. 6-GD-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe geodezyjne.
 3. Minimum roczne doświadczenie w zakresie geodezji i kartografii.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 

 1. Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).
 2. Znajomość Rozorządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).
 3. Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.).
 4. Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).
 5. Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).
 6. Znajomość rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r., Nr 45, poz. 453).
 7. Znajomość ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1916.).
 8. Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 ze zm.).
 9. Znajomość zagadnień z zakresu działania Wydziału Geodezji.
 10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.
 11. Posiadanie geodezyjnych uprawnień zawodowych określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

 1. Sporządzanie wyrysów i wypisów z mapy ewidencyjnej stanowiących załącznik do zawiadomienia o zmianie danych EGiB.
 2. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obiektów bazy EGiB pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
 3. Przyjmowanie operatów technicznych do zasobu.
 4. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
 5. Aktualizacja baz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z Urzędu i na wniosek osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych władających gruntem.
 6. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.
 7. Obsługa rzeczoznawców majątkowych w zakresie udostępniania danych i informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz materiałów do sporządzania operatów szacunkowych.
 8. Wprowadzanie zmian podmiotowych danych o charakterze opisowym z Urzędu i na wniosek osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych władających gruntem.
 9. Aktualizacja danych podmiotów ewidencyjnych.
 10. Sporządzanie oraz podpisywanie zawiadomień o zmianach w bazie ewidencji gruntów i budynków.
 11. Naliczanie stosownych opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 12. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w systemie informatycznym w zakresie przyjęcia i zaewidencjonowania.
 13. Uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz ich udostępnianie.
 14. Rejestracja i obsługa wniosków o uzgadnianie oznaczeń nowo projektowanych działek.
 15. Rejestrowanie operatów technicznych wpływających do GODGiK zawierających wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych.
 16. Rejestracja wniosków o uwierzytelnianie dokumentów, wycena operatów technicznych na podstawie wniosku, przygotowanie i wydawanie Dokumentów Obliczenia Opłaty. Wydawanie uwierzytelnionych dokumentów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
 17. Rejestracja zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych.
 18. Udzielanie informacji w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 19. Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.
 20. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Wydziału, Jego Zastępców oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.
 3. Miejsce pracy: Wydział Geodezji – Urząd Miasta Krakowa.
 4. Stanowisko : Referent lub Podinspektor.
 5. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe- oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

• pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

• drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

• trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 5 grudnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w sali Dietla w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne, jak również informacja o wynikach naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 
  Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru