PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO, SPECJALNEGO I PLACÓWEK W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 et. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 3-EK-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. • Wykształcenie wyższe magisterskie: wyższe techniczne lub wykształcenie wyższe w zakresie: zarządzania w oświacie, administracji , finansów.

  • Co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej lub minimum 2 lata w innych instytucjach.

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  - wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  1) znajomość ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, o finansowaniu zadań oświatowych,

  2) znajomość ustawy – Karta Nauczyciela,

  3) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie,

  4) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym,

  5) znajomość przepisów w zakresie nadzoru nad działalnością samorządowych szkół

  i placówek oraz zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  6) znajomość struktury krakowskiej oświaty,

  7) umiejętność klarownego formułowania myśli,

  8) biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office,

  9) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

   

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

   

  1) monitorowanie działań szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz placówek. Prowadzenie obsługi Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych nad tymi jednostkami w zakresie określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, w szczególności dotyczących:

  a)przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy nadzorowanych szkół i placówek,

  b)przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników,

  c)formułowania, w wyniku przeprowadzonych kontroli, zaleceń pokontrolnych,

  2) monitorowanie i korekta sieci samorządowych szkół i placówek,

  3) analiza sieci szkół i placówek w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania,

  4) koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją standardów funkcjonowania samorządowych szkół i placówek w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego,

  5) zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i placówek i aneksów do arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i placówek,

  6) przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji oraz przekształcania samorządowych szkół i placówek oraz nadawania im imion,

  7) nadzór nad realizacją zadań administracyjno-kadrowych związanych z likwidacją oraz przekształcaniem szkół i placówek,

  8) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:

  a) przekształcania, zakładania, likwidacji samorządowych szkół i placówek,

  b) oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

  c) skarg na pracę dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

  d) powierzania stanowisk dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

  e) innych zadań wynikających z bieżącej działalności,

  9) współpraca z Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w sprawach samorządowych szkół i placówek,

  10) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  11) wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

  12) wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dla nieletnich posiadających postanowienie sądowe,

  13) uzgadnianie z dyrektorami szkół zakresu, miejsca i czasu prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie zbiorczej informacji na temat nauczania indywidualnego,

  14) prowadzenie ewidencji wydanych decyzji w sprawie rewalidacji indywidualnej,

  15) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych,

  16) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie m.in. realizacji Powiatowego Gminnego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w sprawach dot. szkół z oddziałami integracyjnymi i specjalnych oraz innych bieżących spraw uczniów niepełnosprawnych,

  17) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach:

  a) przygotowanie składów komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,

  b) prowadzenie rejestru wniosków nauczycieli o podjęcie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i rejestru zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,

  c) przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, przewodniczenie komisjom egzaminacyjnym,

  d) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli postępowanie przed komisją egzaminacyjną,

  e) prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

  f) rozpatrywanie odwołań nauczycieli samorządowych szkół od decyzji dyrektora

  o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,

  g) wydawanie na podstawie art. 9f ustawy Karta Nauczyciela nowej decyzji

  o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego tym nauczycielom, którzy w trakcie pracy zawodowej uzyskali wyższy poziom wykształcenia niż określony w dotychczasowym akcie,

  18) udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla dyrektorów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,

  19) ustalanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

  20) udział w pracach zespołów rozpatrujących wnioski dyrektorów samorządowych szkół i placówek o ponowne ustalenie oceny pracy,

  21) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli samorządowych szkół i placówek,

  22) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

  23) wydawanie opinii i przygotowywanie wniosków w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w samorządowych szkołach i placówkach oraz odwoływania z tych stanowisk,

  24) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

  25) wydawanie poleceń dyrektorom samorządowych szkół i placówek, dotyczących wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący lub prowadzenia w szkole lub placówce inwestycji lub remontów w czasie ferii szkolnych oraz wydawanie zgody na wykorzystanie urlopu uzupełniającego,

  26) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

  27) ustalanie wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek,

  28) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

  29) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie działania referatu,

  30) bieżąca weryfikacja baz danych Systemu Informacji Oświatowej w samorządowych szkołach.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

  • Miejsce pracy: Wydział Edukacji – Urząd Miasta Krakowa,

  • Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

   

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  a) formularz zgłoszeniowy,

  b) dokument potwierdzający tożsamość,

  c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

  d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

  ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

   

   

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

  drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

  trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 18 listopada 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 21 listopada 2018 roku o godz. 8:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

   

   


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru