PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓW SPORTOWYCH I WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI W WYDZIALE SPORTU (2 ETATY)
(NR REF. 2-SP-2018)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek turystyka i rekreacja.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość Ustawy o sporcie.
 2. Znajomość Ustawy prawo zamówień publicznych.
 3. Znajomość Ustawy o finansach publicznych.
 4. Znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym oraz Znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa.
 6. Znajomość Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.
 7. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 8. Znajomość struktury i zakresu działania Wydziału Sportu.
 9. Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych.
 10. Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub decyzja przyznająca rentę, nie wykluczające pracy na danym stanowisku.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

 1. Współorganizowanie oraz organizowanie wydarzeń dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie Miasta oraz udział w akcjach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 2. Tworzenie warunków do kształtowania wśród młodzieży sportowego modelu spędzania wolnego czasu .
 3. Prowadzenie działań w zakresie realizacji programów sportowych, opracowywanie zasad, monitorowanie, kontrola.
 4. Określanie trendów realizacji procesów szkolenia i wymiany dobrych praktyk w realizacji zadań związanych z programami sportowymi.
 5. Koordynacja i inicjowanie udziału krakowskiego środowiska sportowego w międzynarodowych szkoleniach, konferencjach i wydarzeniach sportowych oraz międzynarodowej wymiany sportowców.
 6. Nadzór i kontrola umów zawartych w ramach realizowanych zadań.
 7. Przekazywanie istotnych dla środowiska sportowego informacji, materiałów dotyczących organizacji wydarzeń, uroczystości, konkursów, wystaw, turniejów, ofert w ramach zadań prowadzonych przez Wydział.
 8. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyłaniania realizatorów zadań w zakresie realizowanych przez Wydział.
 9. Sporządzanie sprawozdań, odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie realizowanych zadań.
 10. Aktualizacja informacji na portalach Magiczny Kraków – Oficjalny serwis miejski oraz Biuletyn Informacji Publicznej oraz formułowanie bieżących informacji do mediów w zakresie realizowanych zadań.
 11. Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.
 12. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora Wydziału, Zastępcę Dyrektora Wydziału lub Kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.
 3. Miejsce pracy: Wydział Sportu – Urząd Miasta Krakowa.
 4. Stanowisko : Referent lub Podinspektor.
 5. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające oświadczenie zawodowe- oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

 • pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • drugi etap - test wiedzy i umiejętności,
 • trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 28 października 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 30 października 2018 roku o godz. 8.00 w sali 303 w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne, jak również informacja o wynikach naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru