PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE DO OBSŁUGI PRIJEKTU ZINTEGROWANEGO LIFE PM.: WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO– MAŁOPOLSKA W ZDROWJE ATMOSFERZE” W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(NR REF. 6-GK-2018 )

 

Oferujemy:

 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- Wymagania niezbędne (formalne):

• Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe techniczne (inżynier lub magister inżynier) o kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.

• Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

b) Znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

c) Znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.

d) Znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko.

e) Ogólna wiedza na temat rozliczania projektów współfinasowanych ze środków europejskich.

f) Ogólna wiedza z zakresu Programu ochrony powierza dla województwa małopolskiego.

g) Ogólna wiedza na temat programu LIFE.

h) Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych potwierdzone zaświadczeniem.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Kształtowanie polityki rozwoju w zakresie systemu transportu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

b) Analizowanie efektów dotychczasowych działań miasta Krakowa oraz inicjowanie wdrażania nowych działań służących realizacji Programu ochrony powietrza w obszarze ograniczania emisji komunikacyjnych (również na podstawie dobrych praktyk z innych miast polskich i europejskich).

c) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, jednostkami i spółkami miejskimi (ZIKiT, MPK S.A., MI Sp. z o.o.), w zakresie koordynacji działań służących ograniczeniu emisji komunikacyjnych w Krakowie (polityka parkingowa, czyszczenie ulic, rozwój przyjaznej komunikacji publicznej, rozwój infrastruktury rowerowej, nadzór nad stacjami diagnostycznymi pojazdów).

d) Koordynacja działań miasta Krakowa w ramach projektu zintegrowanego LIFE, współpraca z innymi Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa zaangażowanymi

w realizację projektu.

e) Współpraca ze specjalistą ds. modelowania emisji komunikacyjnych (kierownikiem projektu) w zakresie realizacji zadań miasta Krakowa przewidzianych w projekcie.

f) Współpraca z Partnerem (Instytutem VITO) w zakresie integracji systemu wysokorozdzielczego modelowania dyspersji zanieczyszczeń z systemami obsługiwanymi przez miasto Kraków (model rozkładu ruchu pojazdów, systemy IT Urzędu Miasta).

g) Opracowanie zamówień publicznych oraz udział w komisjach przetargowych.

h) Negocjowanie i przygotowanie zleceń i umów z usługodawcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją.

i) Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji projektu oraz przygotowywanie sprawozdań, raportów i zestawień dla Zespołu Zarządzającego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na potrzeby monitorowania realizacji projektu zintegrowanego LIFE.

j) Przygotowywanie wartości wskaźników realizacji projektu oraz raportów okresowych i raportu końcowego projektu.

k) Udział w spotkaniach i naradach o charakterze informacyjnym i zarządczym w zakresie realizowanych zadań i osiąganych rezultatów.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; kolejna umowa zostanie zawarta na czas określony tj. na czas trwania projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – małopolska w zdrowej atmosferze” nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje – oryginały dokumentów należy przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 15 lipca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 17 lipca 2018 roku o godz. 8.00 w Sali Lea UMK przy w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru