PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI - WYDZIAŁU INFORMATYKI 1 et. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 4-IT-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Niezbędne narzędzia do pracy: służbowy telefon komórkowy, laptop i modem GSM,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie: wyższe: Informatyka lub Fizyka lub Matematyka

lub

• wyższe z doświadczeniem zawodowym: min. 2 lata w charakterze informatyka w zakresie wdrażania systemów informatycznych lub programowania potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość języka SQL

• Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, MS Project, poczty elektronicznej i Internetu

• Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

• Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007)

• Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i integracją systemów informatycznych

• Doświadczenie w zakresie przetwarzania danych i w pracy z bazami danych (ORACLE, MySQL, MSSQL, PostgreSQL)

• Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu

• Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Administrowanie techniczne aplikacjami powierzonymi w tym:

• zarządzanie kontami Użytkowników,

• monitoring i optymalizacja działania aplikacji

• planowanie, usprawnianie i rozwój aplikacji

• eksploatacja i utrzymanie ciągłości pracy aplikacji

• zarządzanie słownikami

• zarządzanie i realizacja postanowień umów Asysty Technicznej i Konserwacji

• zarządzanie licencjami i dokumentacją techniczną

• opracowywanie analiz danych oraz przygotowywanie raportów i zestawień w oparciu o dane zawarte w aplikacjach

• koordynowanie i nadzór nad realizacją prac zlecanych wykonawcom zewnętrznym

• zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi błędów i awarii

• bieżące wsparcie użytkowników w zakresie prowadzonych aplikacji zgodnie z procesem zarządzania usługami IT (II linia wsparcia)

• prowadzenie dziennika zdarzeń dla aplikacji

• wykonywanie instalacji zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami zewnętrznymi oraz ustaleniami i instrukcjami wewnątrz Wydziału

• zarządzanie zmianami w aplikacjach oraz koordynacja wdrażania modernizacji dla tych aplikacji

• analizowanie procesów informacyjnych dla prowadzonych aplikacji

• opracowywanie przepływu danych dla aplikacji

• prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z instalacją i wymaganiami technicznymi dla aplikacji

• monitorowanie prawidłowego i zgodnego z prawem wykorzystywania aplikacji

b) Koordynacja wdrażania nowych aplikacji w Urzędzie Miasta Krakowa ,

c) Udział w projektach informatycznych,

d) Zapewnienie bezpieczeństwa elementom SI UMK w zakresie dotyczącym aplikacji,

e) Przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji i udział w procedowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywanie, negocjowanie i procedowanie umów i zleceń – we współpracy z pozostałymi komórkami merytorycznymi Wydziału w zakresie realizowanych zadań,

f) Udział (w tym koordynacja) w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udział w komisjach przetargowych,

g) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski komisji Rady, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w realizowanych zadań,

h) Przekazywanie informacji Kierownikowi referatu w celu aktualizacja informacji w rejestrach będących w kompetencjach referatu zgodnie z zapisami instrukcji postępowania z dokumentacją obowiązującą w Wydziale Informatyki,

i) Przygotowywanie i koordynacja wdrażania modułów integrujących aplikacje,

j) Przygotowywanie standardów oraz norm technicznych i jakościowych dla aplikacji,

k) Przygotowywanie wymagań technicznych dla nowych aplikacji,

l) Współpraca z innymi Użytkownikami systemu informatycznego SI UMK,

m) Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji związanej z SI UMK,

n) Współpraca z Jednostkami Miejskimi i firmami zewnętrznymi w zakresie rozwoju systemu informatycznego ,

o) Opracowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych ,

p) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Informatyki – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 4.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) Formularz zgłoszeniowy,

b) Dokument potwierdzający tożsamość,

c) Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

d) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 22 lipca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 25 lipca 2018 roku o godz. 8:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru