PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
(NR REF. 7-JP-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)

•Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

•Wykształcenie wyższe z zakresu : inżynierii środowiska, ochrony środowiska, ekonomii, administracji publicznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu.

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

•Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym i Ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

•Znajomość Ustawy o finansach publicznych.

•Znajomość Ustawy prawo ochrony środowiska.

•Wiedza merytoryczna z zakresu realizacji zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania, instalacji odnawialnych źródeł energii, ustalania efektu ekologicznego, bilansu cieplnego itp.

•Wiedza na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

•Wiedza z zakresu sprawdzania faktur pod względem formalnym i rachunkowym.

•Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji celowej na zadania związane
z ochroną środowiska lub pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym także z funduszy unijnych.

•Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.


Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

•Opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

•Odbiór rozliczonych wniosków o rozliczenie dotacji z Wydziału Finansowego i zwrot oryginałów faktur wnioskodawcom.

•Opracowywanie sprawozdań finansowych z realizacji zadań – zgodnie z wymogami umów wspierających zadanie środkami zewnętrznymi.

•Ustalanie efektu ekologicznego na każdym etapie realizacji zadań.

•Aplikowanie o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych.

•Przygotowywanie projektów umów dotyczących finansowania zadań ze środków zewnętrznych.

•Przygotowywanie dokumentacji zamówień publicznych i udział w pracy komisji przetargowej w zakresie zadań finansowych ze środków zewnętrznych.

•Rozliczanie wsparcia pozyskanego ze środków zewnętrznych, przygotowywanie wniosków o płatność.

•Opracowywanie dokumentów potwierdzających wypełnienie zobowiązań warunkujących rozliczenie środków zewnętrznych.

•Wnioskowanie o zmiany wysokości efektu ekologicznego w przypadku zagrożenia jego wykonania oraz opracowywanie materiałów dotyczących wysokości efektu ekologicznego w oparciu o zaangażowane środki.

•Wydawanie decyzji o zwrot dotacji.

•Udział w obsłudze Punktu informacyjno-doradczego.

•Udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostepnienia.

•Realizacja zadań Referatu w zakresie przyjętego programu termomodernizacji.

•Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

•Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony do 31 grudnia 2019 roku celem wzmocnienia realizacji zadań służących wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych.

•Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

•Miejsce pracy: Wydział ds. Jakości Powietrza - Urząd Miasta Krakowa.

•Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

•Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie

o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

•Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

•Formularz zgłoszeniowy.

•Dokument potwierdzający tożsamość.

•Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe. - Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

•Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl
w terminie do 8 lipca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 11 lipca 2018 roku o godz. 8:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru