PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZLICZANIA DOTOWANYCH ZADAŃ I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
(NR REF. 6-JP-2018 )

 

 

 

 

PROJEKT ZINTEGROWANY LIFE PN.: „ WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

 

DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFERZE

 

 

Oferujemy:

 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)

•Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe.

 

• Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi programów operacyjnych i realizowania projektów finansowych przy udziale środków unijnych lub innych zewnętrznych

• Biegła znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 

• Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym i Ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

• Znajomość Ustawy o finansach publicznych.

• Znajomość Ustawy prawo ochrony środowiska.

• Znajomość zagadnień związanych z aplikowaniem o dofinansowanie dla projektów finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

• Wiedza na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

• Wiedza na temat Projektu LIFE;

• Wiedza z zakresu sprawdzania faktur pod względem formalnym i rachunkowym.

• Komunikatywność, samodzielność, chęć podejmowania nowych wyzwań, zarządzanie pracą oraz czasem.

• Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami europejskimi, rachunkowości, administracji europejskiej.

• Potwierdzony zaświadczeniami udział w seminariach i szkoleniach w zakresie finansów, pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

 

Realizacja działań związanych z obsługą projektu LIFE :

 

• Raportowanie i tworzenie sprawozdań niezbędnych celem prawidłowej realizacji projektu.

• Ocena postępu prac realizowanych w projekcie, a w przypadku wystąpienia ryzyka niezrealizowania planu wprowadzanie modyfikacji w stosunku do pierwotnych założeń.

• Koordynowanie rozliczeń finansowych wydatków ponoszonych w projekcie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Tworzenie statystyki analiz, których celem będzie ustalenie problemów napotykanych przez mieszkańców w związku ze zmianą sytemu ogrzewania.

• Prowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu LIFE.

• Udział w spotkaniach i naradach o charakterze informacyjnym i zarządczym w zakresie realizowanych zadań i osiąganych rezultatów.

• Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji projektu oraz przygotowanie sprawozdań, raportów i zestawień dla Zespołu Zarządzającego UMWM.

• Raportowanie przebiegu wykonania projektu Kierownikowi Projektu w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

• Opracowanie zamówień publicznych oraz udział w komisjach przetargowych.

• Negocjowanie i przygotowanie zleceń i umów z usługodawcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych, celem poszerzenia świadomości mieszkańców w zakresie działań proekologicznych dotyczących ochrony powietrza.

• Wykonywanie kontroli trwałości inwestycji zrealizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

• Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi UMK celem prawidłowej realizacji projektu LIFE.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony do 31 grudnia 2019 roku lub do 31 grudnia 2023 roku celem wzmocnienia realizacji zadań służących wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Wydział ds. Jakości Powietrza - Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie

o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.. - Oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

• ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

 

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

 

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl
w terminie do 1 lipca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 5 lipca 2018 roku

o godz. 8:00 Sala Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru