PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z WYROKAMI EKSMISYJNYMI 1 ET. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 3-ML-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)
 a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie: wyższe: prawo, ekonomia.

• Minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość zagadnień dotyczących najmu lokali mieszkalnych i przesłanek utraty tytułu prawnego do lokalu, roszczeń odszkodowawczych ujętych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 2016 r, poz. 1610 j.t. z późn. zm.)

• Znajomość zasad udzielania pomocy mieszkaniowej przez Gminę Miejską Kraków – Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń z późn. zm.

• Znajomość uchwały Nr XCVIII/2557/2018 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

• Znajomość funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa – Zarządzenie nr 252/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa.

• Znajomość zadań Wydziału Mieszkalnictwa – Zarządzenie nr 1355/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.

• Praktyczna znajomość ksiąg wieczystych.

• Dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości.

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi właścicieli lokali, wobec których Gmina Miejska Kraków nie wywiązała się z obowiązku zrealizowania orzeczeń eksmisyjnych poprzez dostarczenie uprawnionym lokalu socjalnego lub wskazanie pomieszczenia tymczasowego.

2. Bieżąca analiza wolnorynkowych stawek czynszowych.

3. Prowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości w zakresie dochodzonego odszkodowania.

4. Zawieranie porozumień z właścicielami nieruchomości dotyczących zrzeczenia się odszkodowania w zamian za wcześniejszą realizację wyroku eksmisyjnego.

5. Dokonywanie oględzin lokali w sprawach dotyczących odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w tym uczestnictwa w wizjach z biegłym sądowym w przypadku spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego.

6. Szacowanie wysokości ewentualnego odszkodowania za lokal objęty wnioskiem.

7. Opracowywanie merytorycznego stanowiska dla radców prawnych reprezentujących przed sądem Gminę Miejską Kraków.

8. Przygotowywanie pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa dla radców prawnych reprezentujących Gminę Miejską Kraków w postępowaniach przed sądem, do zawierania ugód w sprawie wysokości odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub niewskazanie pomieszczenia tymczasowego.

9. Przygotowywanie ugód w sprawie wysokości odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

10. Ustalanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w prawidłowej wysokości należności z tytułu roszczeń regresowych wynikających z wypłaconych przez gminę na zasadzie „in solidum” odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych zrealizowanych na podstawie wyroków sądowych, ugód zawartych w Urzędzie Miasta Krakowa lub uznanych roszczeń.

11. Szacowanie niezbędnych środków finansowych na wypłaty odszkodowań, w celu zabezpieczenia ich w budżecie Miasta.

12. Pozyskiwanie i przekazywanie do Wydziału Finansowego danych osobowych współwłaścicieli nieruchomości, za które Gmina Miejska Kraków wypłaciła odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wraz z ich udziałem w nieruchomości, celem wystawienia przez Gminę Miejską Kraków informacji o wysokości osiągniętego przychodu zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

13. Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania czynności służbowych.

14. Przyjmowanie stron i ich pełnomocników w związku z prowadzonym postępowaniem i udzielanie im wyczerpujących wyjaśnień i informacji dot. biegu spraw, udzielanie pisemnych odpowiedzi i przygotowywanie żądanych informacji w zakresie wykonywanej pracy.

15. Sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma.

16. Prowadzenie ewidencji:

- wniosków o wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego,

- wniosków o wypłatę odszkodowań za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego,

- zawartych ugód, aneksów i korekt zobowiązujących Gminę Miejska Kraków do wypłaty odszkodowań,

- zawartych porozumień w sprawie zrzeczenia się odszkodowania,

-wysokości stawek czynszu wolnorynkowego ustalonych przez biegłych sądowych

17. Czynności kancelaryjne związane z przygotowaniem korespondencji do wysyłki.

18. Obsługa komputerowych baz danych.

19. Inne prace zlecone przez Dyrektora Wydziału, Zastępcę Dyrektora Wydziału lub Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Mieszkalnictwa – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 17 czerwca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 8:00 sala konferencyjna UMK ( parter) ul. Wielopole 17a w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

 

 


 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru