PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BUDŻETU I FINANSÓW W WYDZIALE KULTURY I DZIEDIZCTWA NARODOWEGO
(NR REF. 2-KD-2018)


 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1.Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla wolnych stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, zarządzanie, marketing,

c) staż pracy ogółem: min. 2 lata, w tym min. roczny staż pracy w obszarze finansów.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do

udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) znajomość ustawy o finansach publicznych,

b) znajomość ustawy o rachunkowości,

c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym,

d) znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

e) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

f) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

g) znajomość problematyki miejskich instytucji kultury,

h) znajomość zapisów Zarządzenia Nr 2519/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.09.2016 roku dotyczących udzielania i rozliczania dotacji dla instytucji kultury,

i) znajomość struktury i zasad organizacji Gminy Miejskiej Kraków oraz Urzędu Miasta Krakowa,

j) znajomość zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego

a w szczególności Referatu ds. Budżetu i Finansów,

k) dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, specjalizacje, osiągnięcia mogące mieć wpływ na współpracę ze środowiskiem twórczym),

l) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej

analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) monitorowanie finansów w zakresie działalności bieżącej podległych miejskich instytucji kultury,

b) przygotowywanie materiałów planistycznych oraz uczestniczenie w pracach nad projektem budżetu i opracowaniem układu wykonawczego budżetu Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego i miejskich instytucji kultury,

c) opiniowanie projektów oraz planów finansowych monitorowanych miejskich instytucji kultury w zakresie wysokości dotacji i zgodności z klasyfikacją budżetową,

d) analizowanie i weryfikowanie materiałów dotyczących zmian w budżecie w ciągu roku,

e) analizowanie i weryfikowanie materiałów sprawozdawczych instytucji kultury –

za I półrocze oraz sprawozdania roczne,

f) analiza rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) instytucji kultury oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ich zatwierdzenia,

g) obsługa systemów STRADOM, WYBUD, PLZ, GRU,

h) prowadzenie bieżącej współpracy z miejskimi instytucjami kultury, Wydziałami Urzędu Miasta oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie realizowanych zadań,

i) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, poleceń służbowych Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w zakresie realizowanych spraw,

j) sporządzanie wniosków i sprawozdań w zakresie zadań inwestycyjnych oraz umów

z instytucjami kultury o udzielanie dotacji celowych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza

z przedziału 2.800-3.500 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy), dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

c) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej

lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,

d) miejsce pracy: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do dnia 24.05.2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 28.05.2018 roku

o godz. 8.00 w Sali Dietla, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow. pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru