PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
(NR REF. 5-GK-2018)
 

Oferujemy:

 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- Wymagania niezbędne (formalne):
 • Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe techniczne (inżynier lub magister inżynier) o kierunku transport, budownictwo lub gospodarka przestrzenna.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

b) Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych.

c) Znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

d) Znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

e) Znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

f) Ogólna wiedza na temat zasad projektowania dróg w obszarze zabudowanym.

g) Ogólna wiedza w zakresie rozwoju systemu transportu w Krakowie.

h) Ogólna wiedza w zakresie dokumentów planistycznych obowiązujących w Gminie Miejskiej Kraków.

i) Znajomość języka angielskiego.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Kształtowanie polityki rozwoju w zakresie systemu transportu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

b) Określenie strategicznych kierunków rozwoju systemu transportu miasta poprzez:

• udział w opracowywaniu strategii rozwoju miasta, aglomeracji, województwa,

• formułowanie Polityki Transportowej Gminy Miejskiej Kraków i monitorowanie jej realizacji,

• przygotowywanie koncepcji rozwojowych, opracowań studialnych i rozwiązań w aspekcie zapewnienia najbardziej efektywnych warunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków oraz opiniowanie opracowań w tym zakresie wykonanych przez inne podmioty,

• udział w opracowywaniu i aktualizacji programów inwestycyjnych, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej, dla strategicznych elementów systemu transportu,

• opracowywanie prognoz ruchu kołowego i prognoz potrzeb przewozowych w transporcie zbiorowym dla miejskich dokumentów strategicznych, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inwestycji transportowych oraz prowadzenie baz danych w tym zakresie.

c) Prognozowanie rozwoju w zakresie systemu transportu poprzez:

• opracowywanie wytycznych i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (szczególnie

z uwzględnieniem obliczeń prognoz ruchu),

• opracowywanie rozwiązań elementów systemu transportu mających znaczenie w jego funkcjonowaniu ze względu na: właściwą obsługę terenów przyległych, sprawność funkcjonalną ruchu pieszego, kołowego i transportu zbiorowego oraz opiniowanie opracowań w tym zakresie przygotowanych przez inne podmioty,

• opracowywanie koncepcji obsługi rejonów miasta oraz opiniowanie opracowań w tym zakresie przygotowanych przez inne podmioty.

d) Współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju i integracji systemu transportu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitarnego, w tym działania w zakresie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

e) Śledzenie, inspirowanie i opiniowanie zmian przepisów prawa w zakresie systemu transportu we współpracy z właściwymi jednostkami miejskimi.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 20 maja 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 22 maja 2018 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej UMK przy os. Zgody 2 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru