PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM KANCELARII PREZYDENTA (1 ETAT)  
(NR REF. 1-KP-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie,

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

2) wykształcenie wyższe,

3) co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 1 rok stażu pracy w jednostkach administracji publicznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,

2) ogólna wiedza o strukturze Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków,

3) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

4) znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego,

5) umiejętności organizacyjne, odporność na stres w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania oraz umiejętność rozwiązywania nieprzewidzianych problemów.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Zastępcy Prezydenta Miasta przez:

- przyjmowanie, rejestrowanie i referowanie wpływającej poczty, a następnie dystrybuowanie jej zgodnie z dekretacjami (w tym obsługa ePUAP),

- sprawdzanie formalnej poprawności pism przedkładanych do podpisu,

- udzielanie informacji i umawianie stron oraz przygotowanie materiałów na spotkania,

- kompletowanie materiałów na sesje RMK, konferencje, delegacje i inne spotkania Zastępcy Prezydenta,

- obsługa spotkań Zastępcy Prezydenta i jego gości,

- prowadzenie kalendarza i przestrzeganie punktualności umówionych wizyt i spotkań Zastępcy Prezydenta,

- obsługa RISS, SWPU, OBUD i innych systemów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sekretariatu Zastępcy Prezydenta,

2) protokołowanie spotkań Zastępcy Prezydenta (w siedzibie UMK i poza nim),

3) dbanie o estetyczny wygląd gabinetu Zastępcy Prezydenta i sekretariatu,

4) przestrzeganie protokołu dyplomatycznego,

5) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych,

6) przestrzeganie przepisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa,

7) wykonywanie innych czynności poleconych przez Zastępcę Prezydenta, Dyrektora Kancelarii Prezydenta i Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy

o pracę na czas nieokreślony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, praca wg harmonogramu przeciętnie 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Kancelaria Prezydenta – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie

o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

1) formularz zgłoszeniowy,

2) dokument potwierdzający tożsamość,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 7 maja 2018 roku o godz. 8:00 sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru