PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ NIEPROCESOWYCH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 1 ETAT   
(NR REF. 4-AU-2018)

 

 1. Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

  • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

  • Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

  • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

  • Dostęp do najnowszych technologii,

  • Terminowo wypłacane wynagrodzenie

  • Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

  • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

  • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

  Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

  - Wymagania niezbędne (formalne):

  1) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

  2) wykształcenie wyższe o profilu techniczno-budowlanym: architektoniczne, budownictwo lądowe, inżynieria wodna, inżynieria środowiska.

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

  - Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

  1) znajomość ustawy prawo budowlane,

  2) znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

  3) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

  4) znajomość przepisów wykonawczych oraz przepisów odrębnych z zakresie działania Wydziału w odniesieniu do zgłoszeń pozwoleń na budowę,

  5) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej (rozpoznawanie i znajomość dokumentów, sposób dokonywania analizy, kojarzenia faktów, wyciągania wniosków, logiczne myślenie – analiza i synteza),

  6) umiejętność interpretacji przepisów wykonawczych w zakresie działania Wydziału, rozumienie treści przepisów,

  7) odporność na stres, umiejętność komunikacji interpersonalnej – rozmowy z trudnym klientem, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1) prowadzenie postępowania i sporządzanie projektów decyzji:

  - sprzeciwu w przypadku nie uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów zgłoszenia,

  - sprzeciwu w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy wykonania robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

  - sprzeciwu w sytuacji, gdy zgłoszenie narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,

  - sprzeciwu w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy budowy obiektu tymczasowego w miejscu, w którym obiekt istnieje,

  - sprzeciwu nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę,

  - sprzeciwu, w przypadku nie uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania,

  - sprzeciwu, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę,

  - sprzeciwu, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  - sprzeciwu, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń dla terenów sąsiednich,

  2) przyjmowanie zgłoszenia budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

  3) przyjmowanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

  4) przyjmowanie zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

  5) wydawanie postanowień nakładających na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów,

  6) wydawanie na wniosek zainteresowanych zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalne,

  7) wydawanie zaświadczeń w sprawach wynikających z prowadzonej przez Referat Postępowań Nieprocesowych, ewidencji, rejestrów, bądź z innych danych znajdujących się w posiadaniu Wydziału,

  8) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego Zastępcę oraz Kierownika Referatu nie objętych niniejszym zakresem czynności.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy

  o pracę na czas nieokreślony,

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie

  z odrębnymi przepisami/,

  • Miejsce pracy: Wydział Architektury i Urbanistyki – Urząd Miasta Krakowa,

  • Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie

  o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.

  o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  1) formularz zgłoszeniowy,

  2) dokument potwierdzający tożsamość,

  3) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

  4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

  drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

  trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 6 maja 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 11 maja 2018 roku o godz. 8:00 sala 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

   

   Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru