PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GEODEZJI UMK (6 ETATÓW)
(NR REF. 3-GD-2018)

 

 

Oferujemy:

 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie: wyższe geodezyjne lub techniczne

• Minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji i kartografii.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

• Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).

• Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

• Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).

• Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.).

• Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

• Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

• Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych

z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 796).

• Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia

o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).

• Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914).

• Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 ze zm.).

• Znajomość zagadnień z zakresu działania Wydziału Geodezji.

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

• Posiadanie geodezyjnych uprawnień zawodowych określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

• Sporządzanie wyrysów i wypisów z mapy ewidencyjnej stanowiących załącznik do zawiadomienia o zmianie danych EGiB.

• Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obiektów bazy EGiB pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w Geodezji i kartografii.

• Przyjmowanie operatów technicznych do zasobu.

• Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

• Aktualizacja baz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z Urzędu i na wniosek osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych władających gruntem.

• Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

• Obsługa rzeczoznawców majątkowych w zakresie udostępniania danych i informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz materiałów do sporządzania operatów szacunkowych.

• Wprowadzanie zmian podmiotowych danych o charakterze opisowym z Urzędu i na wniosek osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych władających gruntem.

• Aktualizacja danych podmiotów ewidencyjnych.

• Sporządzanie oraz podpisywanie zawiadomień o zmianach w bazie ewidencji gruntów i budynków.

• Naliczanie stosownych opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

• Klasyfikowanie, gromadzenie, porządkowanie i kwalifikowanie materiałów znajdujących się w zasobie.

• Udostępnianie materiałów archiwalnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i innym osobom i instytucjom uprawnionym, sporządzanie odbitek z dokumentów archiwalnych.

• Przetwarzanie materiałów do postaci elektronicznej oraz ich zapis w systemie informatycznym.

• Nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

• Tworzenie metadanych opisujących materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

• Udzielanie informacji w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

• Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

• Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Wydziału, Jego Zastępcę, Kierownika Ośrodka oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Geodezji Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 22 kwietnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 25 kwietnia roku o godz. 10:00 w sali Dietla w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru