PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZEDNICZE W ODDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU - 1 etat
(NR REF. 2-OR-2018)
Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

 5. Dostęp  do najnowszych technologii,

 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie

 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

   

  Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

  - wymagania niezbędne (formalne)

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 2. Wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat.

 3. Co najmniej 2-letni staż pracy, w tym minimum rok na stanowiskach związanych bezpośrednio  z procedowaniem udzielania zamówień publicznych,

   

  Uwaga:  Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  - wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 1. Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

 2. Podstawowa znajomość kodeksu cywilnego, zwłaszcza w zakresie części ogólnej i części dotyczącej zobowiązań.

 3. Umiejętność analizowania informacji i wyciągania konstruktywnych wniosków, bez utraty strategicznej wizji działania nastawionego na rezultat.

 4. Umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie.

 5. Umiejętność ustalania hierarchii ważności rozwiązywanych problemów oraz ustalania wpływu dodatkowych uwarunkowań realizowanych zamówień.

 6. Umiejętność redagowania pism w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 7. Umiejętność właściwego planowania zadań i oceny niezbędnego nakładu czasu pracy.

 8. Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie standardowych aplikacji: Word, Excel, poczta elektroniczna i internet.

 9. Znajomość baz danych aktów prawnych np. Lex, Legalis oraz sprawnego wyszukiwania potrzebnych informacji.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

Do  zakresu obowiązków  wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Bieżące analizowanie zmian obowiązujących przepisów prawa związanego z procedurami udzielania zamówień publicznych.

 2. Wykonywanie zadań i czynności przewodniczącego lub sekretarza komisji przetargowej, w szczególności czuwanie nad właściwym tokiem postępowania i prowadzeniem wymaganej dokumentacji.

 3. Weryfikacja materiałów złożonych przez właściwy wydział zamawiający UMK.

 4. Redagowanie merytorycznych zapisów umowy w trakcie posiedzeń komisji.

 5. Przygotowanie projektu stanowiska zamawiającego wobec złożonych środków ochrony prawnej.

 6. Kompletowanie dokumentacji z każdego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przechowywanie ww. dokumentacji w sposób gwarantujący jej nienaruszalność, przez okres wymagany instrukcją kancelaryjną, a następnie przekazanie jej do archiwizacji.

 7. Monitorowanie toku postępowania i zgłaszanie przełożonym informacji o problemach i zagrożeniach.

 8. Sprawozdawanie w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony  na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia    służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

 2. Wymiar czasu pracy: 1  etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie  z odrębnymi przepisami/,

 3. Miejsce pracy: Wydział  Organizacji i Nadzoru – Urząd Miasta Krakowa,

 4. Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

 5. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału  2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

 6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

       Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 1. Formularz zgłoszeniowy.

 2. Dokument potwierdzający tożsamość.

 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe  ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych, drugi etap - test wiedzy i  umiejętności, trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 
Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru