PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. CZYNNOŚCI GEODEZYJNYCH I UJAWNIANIA PRAWA WŁASNOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK - 1 ETAT
(NR REF. 2-EM-2018)

 

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• dostęp do najnowszych technologii,

• terminowo wypłacane wynagrodzenie,

• pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)

• spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• wykształcenie wyższe geodezyjne,

• posiadanie uprawnień zawodowych zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w zakresie 2.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),

• znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

• znajomość ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1529 z późn. zm.),

• znajomość ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 z późn. zm.),

• znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym podziałów nieruchomości,

• znajomość przepisów kodeksu postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących postępowania wieczystoksięgowego,

• znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.),

• znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572),

• posiadanie uprawnień zawodowych zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w zakresie 1,

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

  

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• regulacje stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa dotyczące spraw wynikających z zakresu działania Referatu,

• opracowywanie dokumentów oraz przygotowanie wniosków o ujawnianie w księgach wieczystych wpisu prawa własności Skarbu Państwa, w związku z prowadzonym w Biurze wykazem nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości,

• reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących podziałów nieruchomości, wznowień znaków granicznych, wyznaczeń punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic, rozgraniczeń, w przedmiocie niezastrzeżonym zakresem działania innych komórek organizacyjnych UMK lub miejskich jednostek organizacyjnych,

• przygotowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wykonywanych przez Referat zadań,

• ustalenie stanu prawnego, przygotowywanie wyjaśnień, stanowisk i opinii Zespołowi Radców Prawnych w prowadzonych przez Referat postępowaniach,

• opracowywanie sprawozdań z realizowanych przez Referat postępowaniach,

• bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania czynności służbowych,

• czynności kancelaryjne związane z przygotowaniem korespondencji do wysyłki oraz prowadzeniem korespondencji Referatu,

• inne prace zlecone przez Dyrektora Biura lub Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

• wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• miejsce pracy: Biuro ds. Ewidencji Mienia – Urząd Miasta Krakowa,

• stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• formularz zgłoszeniowy.

• dokument potwierdzający tożsamość.

• dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 4 kwietnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 9 kwietnia 2018 roku o godz. 8:00 w sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru