PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI SESJI I KOMISJI RMK W KANCELARII RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA UMK
(NR REF. 2-BR-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie,

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe.

• Co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

• Znajomość Statutu Miasta Krakowa.

• Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

• Znajomość zasad techniki prawodawczej.

• Znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Kompletowanie i aktualizacja zbioru projektów uchwał zgodnie ze spisem "Spraw sesyjnych w toku”,

• Wprowadzanie lub kopiowanie przesyłanych do Kancelarii tekstów projektów uchwał, nadawanie projektom skopiowanym wymaganej formy graficznej dla przygotowania ich do edycji w programie Word, edytorze aktów prawnych - w formie uchwały.

• Sporządzanie po posiedzeniu Rady oraz ekspedycja Radnym „Podsumowania obrad”.

• Sprawdzanie przygotowywanych tekstów uchwał Rady Miasta Krakowa.

• Sporządzanie wyciągów ze stenogramów i protokołów sesji Rady.

• Sporządzanie zawiadomień i zaproszeń, pisemne powiadamianie o terminie sesji Wydziału Obsługi i Informatyki UMK, Straży Miejskiej i innych stosownych jednostek.

• Przygotowanie pism zwołujących sesję, ekspedycja zawiadomień i zaproszeń na sesje wraz z materiałami.

• „LEGISLATOR” – sporządzanie (we współdziałaniu ze stanowiskiem 02) tekstów podjętych uchwał Rady, opracowanie ostatecznego brzmienia załączników poprzez nanoszenie przyjętych przez Radę poprawek, nadawanie uchwałom numeru i przygotowanie ich do podpisu przez Przewodniczącego oraz wysyłanie podjętych uchwał do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego celem publikacji.

• Bieżąca obsługa systemów „SESJA” i „LEGISLACJA ”.

• Prowadzenie teczek dokumentacji uchwał, postanowień i rezolucji Rady Miasta Krakowa.

• Rejestracja korespondencji referatu.

• Przekazywanie uchwał, postanowień i rezolucji Rady Miasta Krakowa do organów nadzoru, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Sekretarza Miasta, Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK.

• Sporządzanie i potwierdzanie zgodności kopii uchwał Rady Miasta Krakowa z oryginałem, udostępnianie oraz przesyłanie ich zainteresowanym.

• Prowadzenie, aktualizacja (program WORD) oraz publikacja (PDF) w BIP „Aktów prawa miejscowego” oraz rejestru uchwał i rezolucji od roku 1990.

• Prowadzenie RISS.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Kancelarii oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• wymiar czasu pracy: 1 etat, równoważny system czasu pracy/ w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• miejsce pracy: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa – Urząd Miasta Krakowa,

• stanowisko: Referent, Podinspektor.

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 15 lutego 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 10:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru