PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓWM SPORTOWYCH I WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI W WYDZIALE SPORTU - 1 ETAT
(NR REF. 3-SP-2017)


 

Oferujemy:

 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze

• Dostęp do najnowszych technologii

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych

• Wykształcenie: wyższe

• Co najmniej 2-letni staż pracy, w tym 1 rok w administracji publicznej

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość Ustawy o sporcie

• Znajomość Ustawy prawo zamówień publicznych

• Znajomość Ustawy o finansach publicznych

• Znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej

• Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym oraz Znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa

• Znajomość Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019

• Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

• Znajomość struktury i zakresu działania Wydziału Sportu

• Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych

• Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub decyzja przyznająca rentę nie wykluczająca pracy na danym stanowisku

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

• Współorganizowanie oraz organizowanie wydarzeń dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie Miasta oraz udział w akcjach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

• Tworzenie warunków do kształtowania wśród młodzieży sportowego modelu spędzania wolnego czasu  

• Prowadzenie działań w zakresie realizacji programów sportowych,opracowywanie zasad, monitorowanie, kontrola

• Określanie trendów realizacji procesów szkolenia i wymiany dobrych praktyk w realizacji zadań związanych z programami sportowymi

• Koordynacja i inicjowanie udziału krakowskiego środowiska sportowego w międzynarodowych szkoleniach, konferencjach
i wydarzeniach sportowych oraz międzynarodowej wymiany sportowców

• Nadzór i kontrola umów zawartych w ramach realizowanych zadań

• Przekazywanie istotnych dla środowiska sportowego informacji, materiałów dotyczących organizacji wydarzeń uroczystości, konkursów, wystaw, turniejów, ofert w ramach zadań prowadzonych przez Wydział

• Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyłaniania realizatorów zadań w zakresie realizowanych przez Wydział

• Sporządzanie sprawozdań, odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie realizowanych zadań

• Aktualizacja informacji na portalach Magiczny Kraków – Oficjalny serwis miejski oraz Biuletyn Informacji Publicznej oraz formułowanie bieżących informacji do mediów w zakresie realizowanych zadań

• Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych

• Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora Wydziału, Zastępcę Dyrektora Wydziału lub Kierownika referatu

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/

• Miejsce pracy: Wydział Sportu – Urząd Miasta Krakowa

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

• Formularz zgłoszeniowy

• Dokument potwierdzający tożsamość

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych

drugi etap - test wiedzy i umiejętności

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie
do dnia 1 stycznia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 5 stycznia roku o godz.10:00 sala Dietla W BUD. UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 
 
Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru