PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI PROGRAMOWYCH W WYDZIALE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
(NR REF. 3-WP-2017)

 

Oferujemy:

·           Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

·           Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

·           Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

·           Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

·           Dostęp  do najnowszych technologii,

·           Terminowo wypłacane wynagrodzenie,

·           Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

·           Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

·           Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub z zakresu prawa i administracji.

c) minimum roczne doświadczenie zawodowe.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

b) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

c) znajomość ustawy o finansach publicznych,

d) znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e) znajomość ustawy prawo budowlane,

f) znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

g) znajomość etapów procesu inwestycyjnego,

h) znajomość procesu tworzenia budżetu i WPF Gminy,

i) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel,

j) znajomość zakresu działania Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji w szczególności Referatów Planowania i Monitorowania Inwestycji Programowych,

k) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

Prowadzenie spraw związanych z zakresem działania Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Programowych:

a) Przyjmowanie, rejestracja, analiza i weryfikowanie Wniosków Inwestycyjnych dla inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic proponowanych przez Jednostki Realizujące do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do projektu budżetu Miasta Krakowa w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu.

b) Opracowywanie zestawień wnioskowanych inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic wraz z wydatkami do projektu WPF i projektu budżetu Miasta Krakowa na podstawie złożonych Wniosków Inwestycyjnych oraz List rankingowych w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu.

c) Opracowywanie wykazów przedsięwzięć inwestycyjnych programowych i dzielnicowych wraz z wydatkami oraz opracowanie danych w zakresie prognozowanych wielkości budżetowych będących podstawą do opracowania projektu uchwały i autopoprawki ws. WPF.

d) Opracowywanie: tabel do WPF Miasta Krakowa pn. Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) – Inwestycje Programowe, Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) – Inwestycje Dzielnic oraz całkowitych zakresów rzeczowych i kamieni milowych dla inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic do załącznika do projektu budżetu i autopoprawki ws. WPF w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu.

e) Opracowywanie zestawień planowanych środków finansowych dla poszczególnych inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic na rok budżetowy - będących podstawą do opracowania załączników do projektu budżetu Miasta pn. „Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi - Wydatki na inwestycje programowe” i „Wydatki na zadania inwestycyjne Dzielnic”.

f) Opracowywanie zakresów rzeczowo-finansowych dla poszczególnych inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic do projektu budżetu Miasta i do autopoprawki w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu.

g) Monitorowanie realizacji inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic objętych WPF i budżetem Miasta Krakowa w zakresie rzeczowym i finansowym – zgodnie z „Instrukcją planowania i monitorowania Zadań inwestycyjnych oraz obsługi zmian w planie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta i WPF”, dla zadań wskazanych przez Kierownika Referatu w oparciu o:

 roczne harmonogramy inwestycji opracowywane przez Jednostki Realizujące,

 informacje z realizacji inwestycji przesłanych przez Jednostki Realizujące,

 wizytacje na wybranych budowach.

h) Prowadzenie banku informacji w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu.

i) Sporządzanie informacji na temat realizacji inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, zgodnie z obowiązującą „Instrukcją planowania i monitorowania Zadań inwestycyjnych oraz obsługi zmian w planie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta i WPF”, w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu.

j) Przygotowywanie materiałów na narady inwestycyjne z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa dla inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.

k) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

l) Analizowanie, weryfikowanie i opiniowanie wniosków Jednostek Realizujących dotyczących zmian w wydatkach inwestycyjnych i zakresach rzeczowych w roku budżetowym i w WPF, w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu.

m) Opracowywanie materiałów i załączników do projektów uchwał ws. zmian uchwały w sprawie WPF dla inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, .

n) Analizowanie i weryfikacja materiałów sprawozdawczych przedkładanych przez Jednostki Realizujące inwestycje programowe i zadania inwestycyjne Dzielnic, w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu.

o) Opracowywanie materiałów do półrocznych informacji i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic ujętych w budżecie Miasta Krakowa, w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu.

p) Opracowywanie informacji o realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych programowych

i dzielnicowych ujętych w WPF za I półrocze do Informacji o kształtowaniu się WPF, w zakresie zadań wskazanych przez Kierownika Referatu.

q) Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji i Kierownika Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Programowych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• miejsce pracy: Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji – Urząd Miasta Krakowa,

• stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 1 stycznia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 4 stycznia 2018 roku o godz. 8:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-01-16 14:10:09
MARTA MECH
 Edycja
2018-01-16 14:09:21
MARTA MECH
 Edycja
2018-01-16 12:21:05
MARTA MECH
 Edycja
2018-01-02 11:26:37
MARTA MECH
 Edycja
2018-01-02 11:25:59
MARTA MECH
 Edycja
2017-12-19 09:37:33
MARTA MECH
 Publikacja