PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.WYMIARU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (2 ETATY) WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT UMK
(NR REF. 13-PD-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

2. wykształcenie wyższe,

3. doświadczenie zawodowe: minimum 6 miesięcy pracy w administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1. znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.),

2. znajomość ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.),

3. znajomość ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),

4. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.),

5. umiejętność udzielania zwięzłych i przekonywujących informacji,

6. umiejętność wypełniania deklaracji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków na podstawie UCHWAŁY NR LXXXVIII/2143/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. prowadzenie ewidencji opłat;

2. prowadzenie czynności sprawdzających;

3. prowadzenie postępowań związanych z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4. prowadzenie kontroli podatkowej;

5. wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji;

6. zawiadamianie o możliwości popełnienia czynu zabronionego stanowiącego wykroczenie lub przestępstwo karno-skarbowe;

7. prowadzenie rejestru przypisów i odpisów oraz ich uzgadnianie referatem księgowości;

8. prowadzenie rejestru ulg ustawowych i uchwałowych;

9. prowadzenie spraw organizacyjnych Wydziału Podatków i Opłat, prowadzenie dziennika podawczego;

10. zarządzanie informacją podatkową udostępnianą drogą elektroniczną,

11. wydawanie zaświadczeń,

12. telefoniczna i bezpośrednia obsługa podatnika,

13. udzielanie informacji wewnętrznym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,

2. Stanowisko : referent lub podinspektor,

3. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału od 2800,-

do 3500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności

od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

4. Miejsce: Wydział Podatków i Opłat UMK,

5. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

- Formularz zgłoszeniowy,

- Dokument potwierdzający tożsamość,

- Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty,

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia) .

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 27.12.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 3.01.2018 roku o godz. 9.00 w Sali Portretowej w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA KORPAS
Osoba publikująca:
MAGDALENA KORPAS
Data wytworzenia:
2017-12-12
Data publikacji:
2017-12-12
Data aktualizacji:
2018-01-16