PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
(NR REF. 2-KZ-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 b) wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane kierunki: architektura krajobrazu, sztuka ogrodowa, ogrodnictwo

c) min. 1 rok doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z ochroną zabytków.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) znajomość Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.),

b) znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265),

c) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

d) znajomość porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwość Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. nr 283 poz. 1887) wraz z aneksem nr 1/2013 z 12 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz. 6679),

e) znajomość przepisów Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) w części wiążącej się z kompetencjami Miejskiego Konserwatora Zabytków,

f) znajomość Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2014 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.),

g) znajomość Ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1827ze zm.) w części wiążącej się z kompetencjami Miejskiego Konserwatora Zabytków,

h) umiejętność interpretacji ww. przepisów,

i) znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD, EXCEL, OUTLOOK.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) przygotowanie projektów na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,

b) przygotowywanie projektów pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich związanych z odnową i pielęgnacją zieleni, polegających w szczególności na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej,

c) przygotowywanie projektów opinii prac przy obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków,

d) przygotowywanie projektów decyzji nakazujących przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu a także decyzji zobowiązujących do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie,

e) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamianie o jej wynikach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych lub decyzji,

f) przygotowywanie projektów opinii wymaganych w procedurach realizacji zadań prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne,

g) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, a nie objętych niniejszym zakresem czynności.

 

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

a) stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza

z przedziału 2.800-3500 złotych brutto miesięcznie (w zależności od posiadanego stażu pracy),

dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas pierwszej umowy o pracę zawartej

na czas określony.

b) godziny pracy: 7.30 – 15.30

c) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 14.12.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 18.12.2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow. pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾

w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
GRAŻYNA ROROT
Osoba publikująca:
GRAŻYNA ROROT
Data wytworzenia:
2017-12-04
Data publikacji:
2017-12-04
Data aktualizacji:
2018-03-09