PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE   STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 2 ETATY
(NR REF. 7-AU-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b)  wykształcenie wyższe drugiego stopnia,

c) minimum 1 rok stażu pracy w administracji publicznej.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym;

b) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

c) znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków;

d) znajomość Systemów Informacji Przestrzennej;

e) znajomość stron BIP w zakresie serwisów mapowych – ćwiczenia praktyczne;

f) umiejętność rysowania obiektu i jego edytowanie w systemach GIS;

g) odporność na stres, umiejętność komunikacji interpersonalnej – rozmowy z trudnym klientem urzędu.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie Rejestru Centralnego – opisowej i graficznej bazy danych wydanych decyzji pozwoleń na budowę oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) udostępnianie rejestru opisowego oraz rejestru graficznego wydanych decyzji pozwoleń na budowę oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzji: o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu warunków zabudowy, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz przekazywanie ich kopii, dla obszarów objętych pracami planistycznymi do Biura Planowania Przestrzennego oraz na potrzeby Wydziału;

c) prowadzenie wewnętrznego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i udostępnianie zbioru na potrzeby pracowników Wydziału;

d) obsługa strony internetowej Wydziału w zakresie BIP;

e) udzielanie odpowiedzi na pisma wpływające od stron z zakresu dotyczącego działania Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK;

f) użytkowanie aplikacji informatycznych Systemu Informatycznego UMK dla potrzeb wykonywanych zadań;

g) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) stanowisko: referent lub podinspektor,

3) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 do 3500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

4) miejsce: Wydział Architektury i Urbanistyki,

5) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub

7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) formularz zgłoszeniowy,

2) dokument potwierdzający tożsamość,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

4) dokumenty potwierdzające staż pracy, doświadczenie zawodowe,

5) orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający przyznanie renty,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 13 grudnia 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali Kupieckiej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Wymagane dokumenty należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip,krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru