PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (4 etaty)
(NR. REF: 1-SC-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych, 

b. wykształcenie wyższe,

c. staż pracy w urzędach administracji publicznej min. 12 miesięcy

d. dyspozycyjność (praca do godz. 18ºº i w soboty do godz. 20ºº przy zachowaniu obowiązujących norm pracy).

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a. znajomość podstawowych przepisów ustawy Kodeks rodzinnego i opiekuńczego,

b. znajomość przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,

c. znajomość podstawowych przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

d. znajomość przepisów ustawy o opłacie skarbowej,

e. umiejętność sporządzenia projektu protokołu zgłoszenia zdarzenia z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

f. umiejętność rozmowy z mieszkańcem załatwiającym sprawy z zakresu USC,

g. umiejętność sporządzenia projektu wzmianki dodatkowej prostującej lub uzupełniającej akt stanu cywilnego,

h. dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach administracji publicznej w zakresie ewidencji ludności, lub rejestracji stanu cywilnego, lub dowodów osobistych, lub dokumentów paszportowych, lub obywatelstwa,

i. dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu prawa, administracji lub studiów podyplomowych z administracji,,

j. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. sporządzanie projektów protokołów zgłoszeń (urodzeń, zgonów)

b. sporządzanie projektów protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

c. sporządzanie projektów wzmianek dodatkowych,

d. sporządzanie projektów protokołów oświadczeń wpływających na treść aktów stanu cywilnego,

e. systematyczne kompletowanie aktów zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

f. sporządzanie i wydawanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

g. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

h. występowanie do właściwych USC z wnioskiem o przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,

i. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zarejestrowanych urodzeń, małżeństw, zgonów,

j. dbanie o prawidłowe przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i dokumentów zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,

k. prowadzenie korespondencji krajowej,

l. użytkowanie systemu Żródło w ramach posiadanych uprawnień,

m. prowadzenie poboru opłaty skarbowej na kwitariuszu K-103 pobranego od kasjera Wydziału Podatków i Opłat UMK w dniach, gdy kasa tego Wydziału jest nieczynna,

n. rozliczanie się z pobranych kwitariuszy i gotówki uzyskanej z poboru opłaty skarbowej w następnym dniu roboczym od ich pobrania od kasjera,

o. przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego prowadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych do rejestru stanu cywilnego,

p. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego,

q. wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

r. wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,

s. wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym,

t. wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach,

u. dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych w oparciu o orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, protokoły, oświadczenia, uznania wyroków sądowych państw obcych,

v. sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego w zakresie działania referatu,

w. zamieszczanie przypisków w zakresie działania komórki organizacyjnej,

x. weryfikacja danych figurujących w rejestrze PESEL,

y. aktualizacja danych rejestru PESEL w oparciu o naniesione zmiany w aktach stanu cywilnego,

z. usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w oparciu o rejestr stanu cywilnego,

aa. realizacja zleceń organów o usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL,

bb. w razie potrzeby wykonywanie innych czynności w zakresie rejestracji stanu cywilnego i ewidencji ludności.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a. wymiar czasu pracy: 1 etat

b. stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza

z przedziału 2.800-3200 złotych brutto miesięcznie (w zależności od posiadanego stażu pracy),

dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

c. zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej

lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony

d. godziny pracy: pn.-pt 7³º-18ºº (8 h dziennie w ramach przemiennego czasu pracy zgodnie

z harmonogramem) oraz w wyznaczone harmonogramem soboty w godzinach zgodnych

z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Krakowa

 

5. Wymagane dokumenty:

a. formularz zgłoszeniowy,

b. dokument potwierdzający tożsamość,

c. dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl

w terminie do 05.12.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 11.12.2017 roku o godz. 8ºº

w Salach Dietla i Portretowej UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-09 13:31:33
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2018-01-11 11:14:24
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2018-01-11 11:13:18
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-12-06 09:38:03
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-12-06 09:37:41
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-12-06 09:20:04
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-11-20 09:05:31
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-11-20 09:04:12
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-11-20 09:01:55
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-11-20 08:59:02
GRAŻYNA ROROT
 Edycja