PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KASOWYM(1 ETAT) WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
(NR REF. 11-PD-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

2. wykształcenie wyższe,

3. doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok pracy na stanowisku kasjerskim,

4. certyfikat „Rozpoznawanie znaków pieniężnych”.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1. znajomość wybranych zagadnień ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827) z 2017r. i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330),

2. znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.) w szczególności dział od I do III,

3. znajomość ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1785),

4. znajomość wybranych zagadnień ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r.poz. 1047 z późn. zm.) – rozdział II i III oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375),

5. znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z poźn. zm.),

6. znajomość Zarządzenia Nr 2458/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 października 2017r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Wydziale Podatków i Opłat (dostępna na stronie www.bip.krakow.pl),

7. umiejętność interpretacji ww. przepisów,

8. umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem,

9. praktyczna umiejętność w zakresie Obsługi kasowej:

a) sporządzanie dokumentacji kasowej,

b) czas przeliczenia gotówki,

c) umiejętność rozpoznania falsyfikatu,

d) znajomość obsługi komputera

10. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczająca wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Przyjmowanie do kasy w wyznaczonych godzinach wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności.

2. Dokonywanie transakcji przy użyciu kart płatniczych i obsługa terminala POS zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Instrukcji Obsługi Terminala POS.

3. Codzienne uzgadnianie stanu gotówki przyjętej ze stanem wystawionych pokwitowań wpłat.

4. Wystawianie dowodów wpłaty KP oraz sporządzanie raportów kasowych.

5. Przygotowywanie pakietów z gotówką i bankowym dowodem wpłaty oraz zdawanie konwojentowi celem odprowadzenia do banku.

6. Codzienne inwentaryzowanie i zabezpieczanie gotówki w kasie.

7. Zabezpieczenie pomieszczenia kasowego po zakończeniu dniu pracy.

8. Przekazywanie przyjętych i uzgodnionych kwitów upoważnionym pracownikom Referatu Księgowości celem ich zaewidencjonowania.

9. Przechowywanie wszelkich dowodów i dokumentów księgowych w określonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w podziale na miesiące w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.

10. Współpraca z pozostałymi pracownikami Referatu w zakresie wzajemnej wymiany i wykorzystywania materiałów i wiadomości mających znaczenie dla właściwego wykonywania powierzonych obowiązków.

11. Współpraca z innymi Wydziałami w zakresie załatwionych spraw indywidualnych.

12. Samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków.

13. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Referatu.

 

5. Warunki pracy i płacy:

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,

2. Stanowisko : referent lub podinspektor,

3. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału od 2800,-

do 3500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności

od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

4. Miejsce: Wydział Podatków i Opłat UMK,

5. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

- Formularz zgłoszeniowy,

- Dokument potwierdzający tożsamość,

- Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty,

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia) .

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 28.11.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 5.12.2017 roku o godz. 8.00 w Sali 303 w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru