PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 15-GS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

c) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem ewidencji księgowej.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy o finansach publicznych,

b) znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

c) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

d) znajomość ustawy o rachunkowości,

e) znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji środków Trwałych (KśT),

f) znajomość ustawy Kodeks cywilny,

g) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

h) znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

i) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

j) umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,

k) ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub kurs biegłego rewidenta,

l) orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu, Skarbu Państwa, długoterminowych aktywów finansowych oraz mienia zlikwidowanych jednostek,

b) aktualizowanie wartości środków trwałych pozostających w ewidencji analitycznej prowadzonej przez Wydział Skarbu Miasta z uwzględnieniem ich amortyzacji,

c) dokonywanie wyceny środków trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych w inwentaryzacji, porównywanie rzeczywistego stanu aktywów ze stanem księgowym, rozliczanie różnic oraz podejmowanie innych czynności związanych z inwentaryzacją mienia ujętego w ewidencji analitycznej prowadzonej przez Wydział Skarbu Miasta,

d) przygotowywanie wniosków o porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego lub powiatowego zasobu nieruchomości,

e) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków,

f) ustalenie stanu prawnego, przygotowywanie wyjaśnień, stanowisk i opinii Zespołowi Radców Prawnych w prowadzonych postępowaniach,

g) przeprowadzanie wizji terenowych w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań,

h) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Referent lub Podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 - 3800 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

d) miejsce: Wydział Skarbu Miasta,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 19 listopada 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 24 listopada 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Kupieckiej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-12-04 10:53:46
MARTA MECH
 Edycja
2017-12-04 10:53:03
MARTA MECH
 Edycja
2017-12-04 10:44:52
MARTA MECH
 Edycja
2017-11-20 12:25:32
MARTA MECH
 Edycja
2017-11-20 12:24:02
MARTA MECH
 Edycja
2017-11-08 10:09:33
MARTA MECH
 Publikacja