PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KOORDYNACYJNO-ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE GEODEZJI UMK ( 1 ETAT)
(NR REF. 2-GD-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

3) Dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1) Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

2) Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.).

3) Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

4) Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

6) Znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Referatu Koordynacyjno-Organizacyjnego.

7) Potwierdzony zaświadczeniami udział w seminariach i szkoleniach w zakresie finansów publicznych, pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz potwierdzone doświadczenie w rachunkowości budżetowej.

8) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu w zakresie Wydziału.

2) Obsługa aplikacji STRADOM w zakresie planowania i monitorowania zadań budżetowych Wydziału.

3) Opracowywanie i przygotowywanie umów w ramach przyznanych środków, prowadzenie ich ewidencji oraz wprowadzanie do aplikacji GRU.

4) Kontrola pod względem formalnym otrzymanych do realizacji rachunków i faktur, prowadzenie ich ewidencji i wprowadzanie do aplikacji WYBUD.

5) Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji budżetu Wydziału.

6) Przygotowywanie materiałów i prowadzenie spraw dotyczących planowania i udzielania zamówień publicznych na wykonywanie prac zleconych przez Wydział oraz rejestracja ich w aplikacji SOZP.

7) Obsługa aplikacji SZP w zakresie prowadzonych projektów w Wydziale.

8) Bieżąca współpraca z Wydziałami UMK, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim.

9) Sporządzanie harmonogramów wydatków i dochodów w ramach budżetu Wydziału oraz obsługa aplikacji PFPRO.

10) Wnioskowanie o dotację celową z budżetu Wojewody, funduszy celowych.

11) Sporządzanie sprawozdań z realizacji dotacji.

12) Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

13) Załatwianie innych spraw zleconych przez Kierownika Referatu, Dyrektora Wydziału lub Jego Zastępców.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1) Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2) Stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza z przedziału 2.800-3.500 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy), dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowyo pracę zawartej na czas określony.

3) Miejsce pracy : Wydział Geodezji UMK.

4) Zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

5) Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1) formularz zgłoszeniowy.

2) dokument potwierdzający tożsamość.

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 20 listopada 2017 o godz. 8.00 w Sali Dietla w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy. Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne