PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY SPECJALISTA - PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W WYDZIALE SPORTU UMK (1 ETAT)
(NR REF. 1-SP-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, 

2) Wykształcenie wyższe,

3) Minimum 4-letni staż pracy,

4) Doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu lub współpraca z organizacjami zajmującymi się tą problematyką,

5) Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w obszarze kreowania rozwiązań, tworzenia strategicznych dokumentów i polityk w zakresie będącym przedmiotem zadań Głównego Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej na poziomie samorządowym, rządowym lub międzynarodowym.

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1) Przedstawienie i ocena koncepcji pracy na stanowisku Głównego Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury Fizycznej i Sportu,

2) Ogólna znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie gminy (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, KPA, Statut Miasta Krakowa),

3) Znajomość przepisów ustawy o sporcie i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4) Znajomość „Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019”,

5) Znajomość Strategii Rozwoju Krakowa i założeń projektu jej aktualizacji (Strategia Rozwoju Krakowa 2030).

6) Wiedza nt. inicjatyw i projektów realizowanych przez Miasto zmierzających do rozwoju kultury fizycznej w Krakowie i wzmocnienia aktywności fizycznej mieszkańców,

7) Komunikatywność i kreatywność, zorientowanie na osiąganie zamierzonych rezultatów,

8) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku),

9) Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach wymagających zarządzania ludźmi lub planowania i koordynacji projektów.

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Pełnomocnik działa w obszarze szeroko rozumianej problematyki aktywności fizycznej mieszkańców Krakowa, promowania zdrowego i sportowego stylu życia, dokonując analiz i ocen sytuacji oraz współuczestnicząc w opracowywaniu planów strategicznych w tym zakresie.

 

1. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

 

1) współtworzenie programu promocji Miasta przez drużyny sportowe osiągające wiodące wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej,

2) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do rozwoju działalności Miasta w obszarze sportu, również na poziomie profesjonalnym, w tym tworzenie warunków do organizacji cyklicznych imprez na obiektach sportowych Miasta, które pozwolą ożywić m.in. stadiony piłkarskie;

3) inicjowanie działań zmierzających do unowocześniania dotychczasowego modelu szkolenia młodzieży przez kluby sportowe, uczniowskie czy parafialne, w tym stworzenie warunków do rozwoju młodzieżowych akademii (np. tenisowych, piłkarskich), które pozwolą na kształtowanie postaw i nawyków aktywnego stylu życia wśród młodych ludzi oraz wyłonienie talentów sportowych w Krakowie;

4) tworzenie wraz z odpowiednimi instytucjami warunków do poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na imprezach sportowych;

5) koordynacja przygotowań i pozyskiwania informacji w zakresie współorganizacji przez Kraków międzynarodowych wydarzeń sportowych.

2. Pełnomocnik bierze udział w pracach zespołów, komisji, związków i innych branżowych gremiów zgodnie z odrębnymi dyspozycjami Prezydenta Miasta Krakowa oraz współpracuje z instytucjami i innymi podmiotami.

3. Pełnomocnik w obszarze swojego działania uczestniczy w opracowywaniu dokumentów o charakterze programowym.

4. Pełnomocnik pełni funkcję opiniotwórczą, udzielając Prezydentowi Miasta Krakowa wsparcia w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności, w szczególności:

1) współpracując z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowywania odpowiednich programów, analiz i ocen;

2) śledząc na bieżąco inicjatywy ustawodawcze oraz analizując projekty ustaw i innych aktów prawnych, w szczególności w zakresie ich wpływu na propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia;

3) inicjując działania zmierzające do kształtowania i promowania aktywności fizycznej krakowian;

4) współpracując i współdziałając z kierownikami pionów oraz innymi Pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami, w zakresie przygotowania i wdrażania programów, projektów i działań wpływających na problematykę rozwoju fizycznego mieszkańców.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1) Wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) Stanowisko: Główny Specjalista,

3) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym z przedziału 6500 zł – 8000 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę w zależności od stażu pracy z przedziału od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, możliwość przyznania innych składników wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa,

4) Miejsce pracy: Wydział Sportu UMK,

5) Godziny pracy: pon – pt: 7.30 – 15.30, wymagana dyspozycyjność,

6) Zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1) formularz zgłoszeniowy,

2) dokument potwierdzający tożsamość,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 12 listopada 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Osoby, które zostaną powiadomione o pozytywnym zaliczeniu testów są zobowiązane do przesłania w terminie do 16 listopada 2017 roku na adres e-mailowy: Malgorzata.Marczewska-Ptasnik@um.krakow.pl pisemnej koncepcji pracy na stanowisku Głównego Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MARCZEWSKA-PTAŚNIK
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA MARCZEWSKA-PTAŚNIK
Data wytworzenia:
2017-10-27
Data publikacji:
2017-10-27
Data aktualizacji:
2017-11-17